21 kwietnia 2024

Lekarz jako wolny zawód. NIL otrzymał odpowiedź z MF

Zawarta w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.) definicja wolnego zawodu, z której ostatnimi zmianami wyłączono lekarzy i lekarzy dentystów, jest definicją stworzoną jedynie na potrzeby tej ustawy – dla potrzeb ustalania podatku dochodowego.

Foto: pixabay.com

Tak wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu Ministerstwa Finansów Jana Sarnowskiego z dnia 7 lutego na stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte w grudniu 2021 r. w sprawie statusu zawodu lekarza i lekarza dentysty,

„Wyłączenie z tej definicji lekarzy i lekarzy dentystów nie miało na celu deprecjonowania osób wykonujących te zawody, lecz miało skutkować określeniem innego (niższego) progu podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług zdrowotnych, niż przewidziany dotychczas dla osób mieszczących się w definicji wolnego zawodu określonej dla potrzeb podatkowych” – poinformowano na stronie NIL, odnosząc się do odpowiedzi otrzymanej od wiceministra.