27 maja 2024

Meritus Pro Medicis – komunikat Kapituły

Zapraszamy wszystkich Członków izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego samorządu i Waszym zdaniem zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis. Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać także organy izb lekarskich.

Foto: freeimages.com

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis Odznaczenie może być przyznawane w danym roku łącznie i maksymalnie 10 lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (Wniosek oraz List promocyjny) można pobrać z witryny na stronie NIL poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis.

W załączeniu znajdują się formularz wniosku oraz formularz listu promocyjnego do pobrania. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

Romuald Krajewski
Kanclerz Kapituły Odznaczenia
Meritus Pro Medicis

Do pobrania: