27 maja 2024

Na szczęście nie wprowadzono tzw. krótkiej ścieżki uzyskania PWZ

22 lipca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

W toku prac nad ustawą wiele kontrowersji wywoływały propozycje przepisów zmierzające do przyznania prawa wykonywania zawodu osobom posiadającym tytuł specjalisty, które dyplom lekarza uzyskały poza UE.

Komentuje Mariusz Janikowski, przewodniczący Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców NRL:

– W nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na szczęście ostatecznie nie wprowadzono tzw. krótkiej ścieżki uzyskania polskiego PWZ dla lekarzy specjalistów, którzy posiadają dyplom uczelni medycznej spoza UE.

Każdy, kto chce praktykować w Polsce, musi spełniać określone kryteria, dzięki którym można właściwie zweryfikować wiedzę medyczną. Tworzenie wyjątków w tym zakresie mogło zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Cieszę się także, że w związku z tą nowelą pozostaje bez zmian obowiązek zdania egzaminu z jęz. polskiego przez osoby, które mają ukończone studia medyczne w języku innym niż jęz. polski, a chcą pracować w naszym kraju.

Chciałbym przy tym podkreślić, że Naczelna Rada Lekarska, jako organizator tych egzaminów, nie weryfikuje wyłącznie umiejętności posługiwania się naszym ojczystym językiem, ale przede wszystkim znajomość polskiej terminologii medycznej. Lekarz, który chce leczyć polskich pacjentów, powinien się doskonale w tej materii orientować, bo nieporozumienia językowe mogą prowadzić do tragedii.