22 lutego 2024

Nakłady na zdrowie: 6 proc. PKB w 2023 r., 7 proc. PKB w 2027 r.

Rada Ministrów przyjęła pierwsze projekty ustaw w ramach „Polskiego Ładu”. Jedną z nich jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Przemawia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Foto: twitter.com/pisorgpl

Najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie:

  • przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB w 2023 r. (w chwili obecnej minimalny poziom nakładów gwarantuje wzrost 6 proc. PKB do 2024 r.);
  • określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych nakładów na ochronę zdrowia do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 r.;
  • przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (czyli „sieci szpitali”) do 30 czerwca 2022 r.;
  • rozszerzenie uprawnień ministra zdrowia związanych z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu.

Zdaniem rządu zwiększenie puli środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze.

„Wprowadzenie projektowanych regulacji wpłynie na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, a w efekcie wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. To także wzrost poziomu wynagrodzeń kadr medycznych. Obecnie istnieje również pilna potrzeba zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania szpitali w okresie epidemii i zapewnienia dostępu do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. Obok likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia” – informują służby prasowe rządu.