24 lipca 2024

Nasierowska-Guttmejer: Więcej o patomorfologii

Artykuł „Patomorfologia potrzebuje zmian” opublikowany w „Gazecie Lekarskiej” jest kolejnym bardzo ważnym głosem w medycznym czasopiśmie na temat konieczności wprowadzenia zmian w patomorfologii. Zarząd PTP wybrany na lata 2016-2019 stał się kontynuatorem opracowanego programu poprawy sytuacji w patomorfologii w okresie 2010-2016, co niestety niedostatecznie zostało omówione i powiedziane w artykule.

Foto: Marta Jakubiak

W latach 2010-2016 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP), we współpracy z onkologicznymi towarzystwami naukowymi, podjął się określić priorytetowe kierunki zmian prowadzących do poprawy diagnostyki patomorfologicznej i sytuacji lekarzy patomorfologów.

Pierwszym krokiem było prowadzenie edukacji w formie warsztatów mikroskopowych oraz przygotowanie ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych konferencji szkoleniowej i edycja „Zaleceń do diagnostyki histopatologicznej nowotworów” w 2013 r. uwzględniających zalecenia amerykańskie (College of American Pathologists). Opracowane zalecenia PTP są podstawą do standaryzacji i poprawy jakości raportów patomorfologicznych.

Kolejnym krokiem było uczestniczenie patomorfologów w przygotowaniu dokumentu „Strategia Walki z Rakiem” pod kierunkiem prof. Jacka Jassema. W zaktualizowanej w 2016 r. wersji dokumentu uwzględniono uwagi i propozycje zgłoszone przez członków Krajowej Rady ds. Onkologii oraz towarzystwa naukowe i organizacje pozarządowe oraz sygnatariuszy Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, w tym PTP.

Zaktualizowany dokument został przekazany Ministrowi Zdrowia, Panu Konstantemu Radziwiłłowi 28 czerwca br. Dokument został opublikowany w lipcu 2016 r., a Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad jego wdrożeniem. Współpraca patomorfologów ze środowiskiem onkologów zaowocowała włączeniem diagnostyki patomorfologicznej nowotworów jako jednego z dziewięciu priorytetowych działań.

Uzupełniono dokument o Działanie nr 23,2 na stronie 92 dotyczące diagnostyki patomorfologicznej w następującym brzmieniu: „Najbardziej istotne jest zapewnienie stabilnej jakości i zakresu diagnostyki poprzez stworzenie systemu akredytacji i kontroli zakładów patomorfologii opartych na przestrzeganiu publikowanych zaleceń, certyfikacji procedur i obowiązkowego stosowania ujednoliconych raportów patomorfologicznych. Informatyzacja zakładów patomorfologii pozwoli na implementację raportów patomorfologicznych w wersji elektronicznej, z jednoczesną możliwością przekazywania danych do Krajowego Rejestru Nowotworów. Poprawie jakości diagnostyki patomorfologicznej służyć też powinno wydzielenie jej wyceny z innych procedur klinicznych”.

Realizacja wymienionego działania przewidziana jest na IV kwartał 2017 r. Wymienione kierunki poprawy diagnostyki patomorfologicznej zostały sprecyzowane jako konieczne i niezbędne w „Strategii poprawy sytuacji w patomorfologii” opracowanej przez zespół ekspertów patomorfologów po spotkaniu z Ministrem Krzysztofem Łandą w marcu 2016 r.

Harmonogram opracowanych działań zdefiniowano w siedmiu punktach:

  1. Określenie wymogów, jakie powinny spełniać jednostki patomorfologii.
  2. Zatwierdzenie zaleceń PTP dotyczących algorytmów diagnostycznych, ujednoliconych raportów i zaleceń do badania makroskopowego.
  3. Uznanie patomorfologii jako dziedziny priorytetowej w systemie ochrony zdrowia.
  4. Wyodrębnienie i uwzględnienie procedur patomorfologicznych w cenniku NFZ.
  5. Doposażenie zakładów patomorfologii w sprzęt i systemy informatyczne proponowane w projekcie zgłoszonym do finansowania przez Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.
  6. Stworzenie systemu akredytacji i kontroli jakości zakładów/pracowni patomorfologicznych oraz wprowadzenie stopni referencyjności zakładów patomorfologii.
  7. Systematyczna integracja kooperacji patomorfolog-klinicysta zwłaszcza w systemie opieki zdrowotnej zwłaszcza w systemie szybkiej diagnostyki onkologicznej.

Działania ZG PTP (2010-2016) były konsultowane w środowisku patomorfologów.

Anna Nasierowska-Guttmejer
Prof. dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Patologów w latach 2010-2016, kierownik Zakładu Patomorfologii CSK MSWiA w Warszawie

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 11/2016
(list do redakcji)


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.