22 kwietnia 2024

Nazwa spółki cywilnej. Dane na fakturze

Czy spółka cywilna powinna posługiwać się w obrocie gospodarczym na fakturze nazwą spółki wraz z imionami i nazwiskami wspólników?

Foto: pixabay.com

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, więc przepisy te nie regulują zasad budowania jej nazwy. Zgodnie z nimi1 przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, ewentualnie także dodatkowe określenia.

Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z kolei w świetle przepisów o VAT2 – podatnikiem tego podatku jest spółka cywilna. Owa niespójność powoduje, iż co jakiś czas powraca spór, czy na fakturach w nazwie podatnika powinny być wymienione wszystkie nazwiska wspólników spółki cywilnej, czy wystarczy jej nazwa.

Z takim zapytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwróciła się spółka cywilna (podatnik VAT), która w obrocie gospodarczym posługuje się pełną nazwą. Zdaniem wspólników tej spółki, poprzez konieczność wskazywania imion i nazwisk wszystkich wspólników, jej nazwa jest zbyt długa i skomplikowana, a to stwarza problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Często występują pomyłki związane np. z pominięciem jednego ze wspólników, co wymusza korekty w postaci not korygujących. Spółka stwierdziła więc, że zamierza się posługiwać nazwą skróconą bez imion i nazwisk wszystkich wspólników. Czy organ podatkowy potwierdził taką możliwość?

Interpretacja dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił3, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast danymi identyfikacyjnymi podatnika będącego osobą fizyczną jest imię i nazwisko. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się więc z wymienienia jej wszystkich wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej.

Takie oznaczenie pozwala uniknąć posługiwania się nazwą spółki, która nie wskazywałaby, jacy faktycznie wspólnicy (podmioty prawa cywilnego), tj. osoby fizyczne lub osoby prawne, są stronami stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki.

W żadnym wypadku bowiem oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego, niezgodnego z rzeczywistością lub niepozwalającego na określenie jego charakteru prawnego. Umieszczanie w oznaczeniu spółki cywilnej elementów abstrakcyjnych czy też fantazyjnych jest dozwolone, jednak mogą one mieć tylko charakter dodatkowy, znajdujący się obok podstawowego oznaczenia spółki.

Zdaniem KIS, na gruncie prawa podatkowego nazwa spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników. W konsekwencji Dyrektor KIS za nieprawidłowe uznał twierdzenie spółki, że dopuszczalne jest umieszczanie na wystawianych przez nią fakturach jedynie jej nazwy skróconej bez imion i nazwisk wszystkich wspólników.

Wyjaśnił on również, że jeżeli faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji lub po jej wystawieniu zaistniała którakolwiek przesłanka z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, powinna ona zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Nota korygująca jest natomiast wystawiana przez nabywcę i ma zastosowanie w ograniczonych przypadkach, o których mowa w art. 106k ustawy o VAT. Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek mniejszej wagi dotyczących danych nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, czy też oznaczeniu towaru lub usługi.

W tej sprawie spółka po otrzymaniu faktur z nazwą spółki bez imion i nazwisk wszystkich wspólników jest zobowiązana do wystawienia not korygujących ze wskazaniem nazwy spółki wraz z imieniem i nazwiskiem wspólników.

R.pr. Beata Wierzchowska

Przypisy:

  1. Art. 43(1) i nast. Kodeksu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 5 września 2022 r. (nr 0114-KDIP1-3.4012.376.2022.1.KP).