24 lipca 2024

Nieletni nie kupią napojów energetycznych?

Senat chce zakazać sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia w placówkach oświatowych i automatach.

Foto: pixabay.com

W trakcie ostatniego posiedzenia Senatu, które zakończyło się w piątek 28 lipca 2023 r., wprowadzono kilka ważnych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski).

Senatorowie zdecydowali, że napoje energetyczne będą mogły być sprzedawane w automatach w miejscach niedostępnych dla poniżej 18. roku życia, np. szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego czy przedsiębiorstwach. Postanowiono, że w ramach obowiązkowego oznaczenia opakowań napoju energetycznego będzie można użyć równoznacznego określenia „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”.

Wyeliminowano obowiązek umieszczenia na jednostkowym opakowaniu napoju energetycznego informacji w ramce zajmującej co najmniej 1/10 powierzchni opakowania. Senatorowie zdecydowali, że produkcja lub import napojów energetycznych niespełniających wymogów ustawowych dotyczących obowiązku oznaczenia opakowania jednostkowego będzie zagrożona wyłącznie grzywną do 200 tys. złotych, a nie karą ograniczenia wolności, albo obiema tymi karami włącznie.

Doprecyzowano, kto będzie ponosił odpowiedzialność karną za niezgodne z ustawą oznaczenie napojów energetycznych w sytuacji, gdy produkcja lub import takich napojów będzie się odbywać w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

Senatorowie uściślili, że zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie dotyczy napojów wyprodukowanych lub importowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile ich sprzedaż nastąpi w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizowanych przepisów. Ta poprawka przesądza, że po upływie tego terminu napoje energetyczne, które nie będą spełniały wymogów ustawowych w zakresie ich oznaczenia, będą musiałby być wycofane ze sprzedaży.

Ponadto do 1 lipca 2024 r. wydłużono vacatio legis ustawy w zakresie przepisów dotyczących zakazu sprzedaży napojów energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania.

Źródło: Senat