18 maja 2024

Nowe rekomendacje dotyczące żywienia dzieci

Jaka jest rola inicjatyw dotyczących edukacji żywieniowej wśród rodziców i przyszłych rodziców w ujęciu społecznym? Jakie istnieją wiarygodne źródła dotyczące rekomendacji specjalistów w zakresie prawidłowego żywienia, z których mogą czerpać wiedzę rodzice?

Nowe rekomendacje dotyczące żywienia dzieci

Foto: pixabay.com

Na te pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, kierownik Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

– Rola lekarzy ma podstawowe znaczenie zarówno w tworzeniu wytycznych postępowania w temacie żywienia, jak również w podnoszeniu świadomości pacjentów. Inicjatywy dotyczące edukacji żywieniowej rodziców jako cel stawiają sobie przede wszystkim dokonanie trwałych zmian w świadomości społecznej odnośnie do optymalnego żywienia.

Chcemy ugruntować w społeczeństwie przekonanie, że zdrowie każdego człowieka na każdym etapie jego życia zależy głównie od sposobu i jakości odżywiania. Błędy w tym zakresie, szczególnie te popełniane w pierwszych miesiącach i latach życia, mogą skutkować nieodwracalnymi uszczerbkami na zdrowiu i przewlekłymi chorobami, ujawniającymi się w wieku dojrzałym lub podeszłym.

To w tym właśnie okresie ma miejsce programowanie metaboliczne, decydujące o jakości naszego życia w przyszłości. Istnieje nadzieja, że dzięki takim działaniom możliwe będzie wyeliminowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych, nadal dosyć powszechnych i głęboko zakorzenionych. W dalszej perspektywie skutek tych inicjatyw powinien znaleźć odbicie w statystyce – w postaci obniżenia wskaźników zapadalności na tzw. choroby cywilizacyjne, jak również podwyższenia średniej długości życia.

Ale należy pamiętać o tym, że działania te powinny być długoterminowe, takich efektów nie osiąga się z dnia na dzień. Dlatego tak ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o żywieniu dzieci wśród rodziców spełniają rekomendacje ekspertów, które opierają się najbardziej aktualnej wiedzy naukowej, są regularnie aktualizowane, a także, co najważniejsze – mają walor praktyczny.

3 marca odbyło się spotkanie grupy ekspertów, którzy zobowiązali się nowelizować (aktualizować) rekomendacje dotyczące żywienia dzieci i opublikować je w szeroko dostępnych czasopismach medycznych. Spotkanie odbyło się z udziałem przewodniczącego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN oraz przewodniczącego Komitetu Żywienia Dzieci PAN. Zaplanowano również transkrypcję rekomendacji na praktyczno-użyteczne materiały edukacyjne dla rodziców.


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.