12 kwietnia 2024

Nowe standardy kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy

Od 26 czerwca obowiązują nowe zasady kwalifikowania do zabiegów zaćmy (nie dotyczą one dzieci). Podstawowa zmiana związana z wprowadzeniem standardów polega na wskazaniu kryteriów medycznych, których spełnienie będzie decydowało o możliwości przeprowadzenia zabiegu.

Foto: pixabay.com

Zabieg usunięcia zaćmy jest wskazany, gdy upośledzenie wzroku istotnie wpływa na możliwości wykonywania czynności życia codziennego lub zawodowego, a satysfakcjonująca poprawa widzenia nie może być osiągnięta za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych.

1. Na listę oczekujących na zabieg zaćmy pacjent zostaje wpisany po wizycie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez lekarza specjalistę okulistę z ośrodka prowadzącego listę, w którym pacjent ma być operowany. Wizyta kwalifikacyjna odbywa się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do tego ośrodka.

2. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest stwierdzenie zmętnienia soczewki w badaniu przy użyciu biomikroskopu po rozszerzeniu źrenicy.

3. Nie można kwalifikować do zabiegu pacjentów z ostrością wzroku lepszą niż 0.6 do dali (z najlepszą korekcją), z wyjątkiem przypadków przedstawionych niżej, które należy traktować jako pilne (jeżeli istnieje konieczność udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia):

  • zaćma stanowi przeszkodę w diagnostyce i leczeniu innych schorzeń oka,
  • w jaskrze zamkniętego kąta lub w wąskim kątem przesączania zagrażającym wystąpieniem jaskry,
  • w przypadku powstania różnowzroczności w wyniku operacji pierwszego oka przekraczające 3,0 D,
  • osoby wykonujące zawód kierowcy, osoby z udokumentowanym upośledzeniem umysłowym oraz chorobami psychicznymi.

Zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, lekarz kierujący pacjenta do leczenia szpitalnego jest zobowiązany dołączyć do skierowania kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji będących w jego posiadaniu, umożliwiających postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania. W związku z tym, lekarz kierujący na zabieg usunięcia zaćmy powinien dołączyć takie dokumenty, które umożliwią świadczeniodawcy, który ma dokonać zabiegu, weryfikację spełniania kryteriów ustalonych w ww. standardach.

W celu umożliwienia świadczeniodawcy mającemu wykonać zabieg weryfikację spełniania kryteriów, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowy produkt kontraktowy – wizytę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez lekarza okulistę z ośrodka prowadzącego listę, w którym pacjent ma być operowany. W związku z tym, podstawą wpisu na listę oczekujących powinno być potwierdzenie spełniania kryteriów. Zgodnie ze standardami, wizyta kwalifikacyjna powinna odbyć się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy.

Nowe kryteria medyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów, których do współpracy przy wypracowywaniu standardów zaprosił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. W skład zespołu weszli znani okuliści i specjaliści chorób oczu: prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała,  prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski.

Źródło: MZ, PTO