16 czerwca 2024

Nowy medyczny samorząd zawodowy. Prezydent podpisał ustawę

We wtorek prezydent podpisał ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Foto: twitter.com/prezydentpl

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania prawnego, regulującego w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego i utworzenie samorządu ratowników medycznych. W ustawie uregulowano, w szczególności:

 • zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • zasady i organizację kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego;
 • organizację i zakres działania samorządu;
 • zasady odpowiedzialności zawodowej.

Samorząd zawodowy

Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację. Zgodnie z ustawą będzie niezależny w wykonywaniu swoich zadań i będzie podlegał wyłącznie przepisom prawa.

Zadania samorządu

Do zadań samorządu będzie należało:

 • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych zgodnie z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
 • udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 • prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych;
 • współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz z organami państw członkowskich w zakresie spraw określonych w ustawie.

Krajowa Izba Ratowników Medycznych

Samorząd zawodowy ratowników medycznych będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy (Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, Krajowa Rada, Komisja Rewizyjna, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik Dyscyplinarny).

Przynależność do samorządu zawodowego ratowników medycznych będzie obowiązkowa. Ustawa rozstrzygnęła również, że nadzór nad samorządem będzie sprawował minister właściwy do spraw zdrowia.

Odpowiedzialność zawodowa

Zasady odpowiedzialności zawodowej w zawodzie ratownika medycznego przewidziane w ustawie stanowią odzwierciedlenie dotychczasowych doświadczeń w zakresie odpowiedzialności zawodowej w innych zawodach medycznych – w szczególności lekarzy, lekarzy dentystów czy też pielęgniarek i położnych.