19 czerwca 2024

NROZ w sprawie profesora Chazana

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej odmowy przeprowadzenia aborcji u 38-letniej pacjentki Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów i uwzględniając aktualny stan prawny uznał, iż brak jest podstaw do przedstawienia lekarzom uczestniczącym w leczeniu pacjentki w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny. Foto: Marta Jakubiak

Postępowanie wyjaśniające zostało wobec tego umorzone postanowieniem z dnia 30 maja 2015 roku, które przesłano stronom postępowania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości złożenia zażalenia na postanowienie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Postanowienie nie jest prawomocne. Jeśli któraś ze stron wniesie zażalenie do sądu lekarskiego, sąd może utrzymać decyzję NROZ lub ją uchylić i przekazać Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej do dalszego prowadzenia.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie odmowy przeprowadzenia aborcji u 38-letniej Pacjentki Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie zostało wszczęte przez NROZ na podstawie art. 67 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich w dniu 9 czerwca 2014 r. Prowadzone było w sprawie możliwości popełnienia przez lekarzy przewinienia zawodowego z art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, z art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z art. 38 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

W czasie postępowania zgromadzono obszerny (blisko 1000 stron) materiał dowodowy, obejmujący w szczególności przesłuchania kilkunastu świadków i stron postępowania, opinie ekspertów, szczegółowe analizy dokumentacji medycznej oraz materiały z innych postępowań dotyczących tej sprawy, m.in. Rzecznika Praw Pacjenta, Ministra Zdrowia, Prezydenta m. st. Warszawy, Konsultanta Krajowego ds. Ginekologii i Położnictwa.

Należy przy tym wyjaśnić, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy na zasadach określonych w ustawie o izbach lekarskich. Jest to postępowanie odrębne od postępowania karnego – choć mają do niego zastosowanie niektóre przepisy kodeksu postępowania karnego – którego celem jest ustalenie czy lekarz popełnił tzw. przewinienie zawodowe, tj. naruszył zasady etyki zawodowej lub przepisy związane z wykonywaniem zawodu.

W postępowaniu prowadzonym w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, stronami postępowania są: pokrzywdzony, lekarz, którego dotyczy postępowanie lub obwiniony. Za obwinionego uważa się tego lekarza, któremu rzecznik przedstawił zarzut popełnienia przewinienia zawodowego. W tej sprawie, jak wspomniano na wstępie, lekarzom nie przedstawiono zarzutów.

Źródło: NIL