21 maja 2024

O wykazie nowych substancji psychoaktywnych

Stanowisko Nr 21/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych przekazanym przy piśmie Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, pana Grzegorza Hudzika z dnia 13 marca 2017 r., znak: GIS-PR-LE-020-3/PR/MD,RMW/17/8, pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia.

Dostrzegając, że na skutek projektowanego rozporządzenia dotychczasowy wykaz nowych substancji psychoaktywnych zostanie rozszerzony o kolejne substancje, które zostały zidentyfikowane na rynku, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednak uwagę, że ocena każdej nowej substancji psychoaktywnej pod kątem właściwości toksycznych i potencjału uzależniającego jest trudna, czasochłonna, a to niestety sprawia, że nowe substancje psychoaktywne szybciej pojawiają się w obrocie niż na liście zakazanych nowych substancji psychoaktywnych.

Prezydium wskazuje ponadto, że umieszczenie określonej substancji psychoaktywnej w wykazie nakłada obowiązki w zakresie zgłaszania stosownym organom i instytucjom faktu pojawienia się danej substancji na rynku. Prezydium sygnalizuje, że występują problemy z identyfikacją substancji w materiale biologicznym, identyfikacja wymaga bowiem użycia referencyjnych metod analityczno-toksykologicznych, które są kosztowne i nie zawsze są dostępne nawet w specjalistycznych laboratoriach toksykologicznych działających przy ośrodkach toksykologicznych.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.