27 maja 2024

Oblicz ryczałt dla szpitali z symulatorem

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Określa ono wzory obliczania ryczałtu dla danego świadczeniodawcy posiadającego umowę w ramach sieci.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Foto: screen symulatora obliczania ryczałtu PSZ

Podstawowy wzór na obliczanie ryczałtu zawiera trzy zmienne:

  • prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej, określaną przez dany oddział wojewódzki NFZ w planie zakupu,
  • skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych,
  • wskaźnik będący współczynnikiem korygującym o charakterze jakościowym (obliczanym dla świadczeniodawcy na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu).

Skorygowana liczba jednostek sprawozdawczych jest obliczana dla danego świadczeniodawcy i zawiera trzy elementy:

  • podstawową liczbę jednostek sprawozdawczych,
  • ponadplanową liczbę jednostek sprawozdawczych,
  • dodatkową liczbę jednostek sprawozdawczych.

„W ramach środków planowanych obecnie przez NFZ na finansowanie świadczeń w IV kwartale 2017 r., udział wartości świadczeń finansowanych w formie ryczałtu, w ramach umowy PSZ, średnio będzie kształtował się na poziomie ok. 54%. Udział ten może istotnie się różnić w przypadku poszczególnych świadczeniodawców, np. jeżeli profil działalności świadczeniodawcy obejmuje przede wszystkim świadczenia finansowane w formie ryczałtu, odsetek ten będzie znacznie wyższy, i odwrotnie” – czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

Resort zdrowia proponuje wejście w życie regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Za brakiem brak vacatio legis ma przemawiać potrzeba jak najwcześniejszego przekazanie świadczeniodawcom informacji o zasadach ustalania ryczałtu PSZ na kolejne okresy rozliczeniowe, co – jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia – jest zgodne z interesem podmiotów będących beneficjentami tych środków. W celu ułatwienia analiz rozwiązań zaproponowanych we wprowadzanych rozporządzeniem wzorach, resort stworzył symulator obliczania ryczałtu PSZ w danym oddziale wojewódzkim NFZ (do pobrania tutaj w formacie xlsx).

Projekt regulacji został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych na okres 30 dni m.in. z następującymi podmiotami: Radą Dialogu Społecznego, Naczelną Radą Lekarską, Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, a także Związkiem Powiatów Polskich.

Przypomnijmy, że placówki zakwalifikowane do sieci mają gwarantowaną umowę z płatnikiem. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez te szpitale ma być oparte w dużym stopniu właśnie na finansowaniu ryczałtowym obejmującym łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których udzielane są świadczenia w systemie.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.