22 kwietnia 2024

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej uchylony

Ważna informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów. 11 grudnia 2018 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, na mocy którego uchylono § 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU).

Foto: pixabay.com

„Jest to bardzo dobra wiadomość dla wielu lekarzy i podmiotów leczniczych mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia” – napisali prezes NRL Andrzej Matyja oraz wiceprezes NRL Andrzej Cisło w piśmie do lekarzy i lekarzy dentystów opublikowanym na stronie internetowej NIL.

§ 10a załącznika do rozporządzenia OWU zakładał obowiązek niemal wszystkich placówek, realizujących umowę z NFZ, prowadzenia, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W tym roku w postaci elektronicznej miały być prowadzone:

  1. historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
  2. historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

„Dostrzegając, że realizacja tego obowiązku byłaby dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów niemożliwa lub wiązałaby się ze znacznymi utrudnieniami i kosztami, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło starania, aby Minister Zdrowia wycofał się z tego pomysłu” – podkreślili prezes NRL Andrzej Matyja oraz wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

W tej sprawie Prezydium NRL skierowało apel do Ministra Zdrowia, następnie przypomniało ten postulat w stanowisku Prezydium NRL z dnia 29 czerwca 2018 r. Postulat powtórzono także w czasie wizyty Ministra Zdrowia na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 20 lipca 2018 r.

„Należy wyrazić zadowolenie, że po wystąpieniu Naczelnej Izby Lekarskiej dostrzeżono, że  świadczeniodawcy nie są obecnie dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby” – podkreślili przedstawiciele samorządu lekarskiego.