21 maja 2024

Obowiązkowe konkursy ukrócą patologie

25 listopada Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło apel do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, w którym proponuje rozszerzenia stosowania procedury konkursowej do obsady niektórych stanowisk w podmiotach leczniczych. Miałoby to zapewnić większą transparentność oraz podnieść poziom bezpieczeństwa chorych.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia o nowelizację przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez objęcie publicznych podmiotów leczniczych obowiązkiem przeprowadzania konkursów na stanowiska:

1) kierownika,

2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem,

3) ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem,

4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek,

5) pielęgniarki oddziałowej,

z zapewnieniem udziału samorządu lekarskiego w postępowaniach konkursowych.

Pojawiające się w mediach doniesienia o zatrudnianiu na stanowiskach osób kierujących oddziałem, które pełnią takie funkcje w wielu innych zakładach leczniczych, dowodzą, że zasady zatrudniania osób na wyżej wymienione, kluczowe stanowiska pracy w zakładach leczniczych, są zbyt liberalne.

Powyższe prowadzić może do nadużyć oraz zatrudniania osób na tych stanowiska pomimo, że z uwagi na ich inną aktywność zawodową, osoby te nie są w stanie w sposób prawidłowy, gwarantujący bezpieczeństwo chorych, pełnić swych obowiązków. Do samorządu lekarskiego docierają również sygnały wskazujące na to, że często o zatrudnieniu na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, które nie stosują procedur konkursowych, nie decydują kryteria merytoryczne, lecz powiązania rodzinne lub towarzyskie.

Rozszerzenie stosowania procedury konkursowej do obsady wyżej wymienionych stanowisk na wszystkie podmioty lecznicze zapewni racjonalność i transparentność podejmowanych w tym zakresie decyzji oraz podniesie poziom bezpieczeństwa chorych.

Dodatkowo, w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne jest wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej obowiązku przekazania przez kierownika podmiotu leczniczego prezesowi okręgowej rady lekarskiej, na obszarze działania której położony jest podmiot leczniczy, informacji o osobie zatrudnionej na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej na stanowisku ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem.

Informacja taka powinna obejmować imię i nazwisko zatrudnionego, numer prawa wykonywania zawodu, datę zatrudnienia oraz formę zatrudnienia. Posiadanie przez samorząd lekarski takich informacji pozwoli reagować na patologiczne i groźne dla bezpieczeństwa chorych sytuacje, w których ta sama osoba zatrudniona jest na stanowisku osoby kierującej kilkoma oddziałami w tym samym lub w kilku różnych zakładach leczniczych.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.