14 lipca 2024

Odpady medyczne – interpretacja radcy prawnego

Czy mamy obowiązek żądania dokumentu unieszkodliwienia medycznych odpadów zakaźnych od firmy, z którą podpisano umowę na ich odbiór? Poniżej przedstawiamy interpretację radcy prawnego Opolskiej Izby Lekarskiej.

Foto: odpady-medyczne.pl

Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 13 z późn. zm.), posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich monitoringu, z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

Wobec użycia przez ustawodawcę słowa ,,obowiązany” posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych jest zobligowany nie tylko do unieszkodliwiania samych odpadów, ale także do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz ich monitoringu.

Zgodnie z ust. 13 niniejszego przepisu minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazywania oraz wzór tego dokumentu, kierując się potrzebą zapewnienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Skoro więc zgodnie z treścią art. 95 posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania, to niezbędnym wydaje się także potwierdzenie spełnienia powyższego obowiązku.

Źródło: OIL