19 lipca 2024

Ograniczyć emigrację zarobkową absolwentów zawodów medycznych

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera przepisy umożliwiające pracę w Polsce (ograniczoną czasowo i co do miejsca) specjalistom spoza UE bez konieczności nostryfikowania dyplomu. Pomysł wywołał dyskusję.

Foto: arch. własne

Komentuje dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Klinicznych SUM w Katowicach:

– Wobec niedoboru kadry lekarskiej w Polsce niezbędne staje się wypracowanie przepisów prawnych umożliwiających zatrudnianie personelu z zagranicy, w tym także spoza Unii Europejskiej. Jednocześnie rozwiązania takie nie mogą skutkować obniżeniem jakości kwalifikacji osób dopuszczanych do zawodu w naszym kraju, i tym samym obniżać poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP.

Foto: pixabay.com

Wskazać należy, że prace nad przepisami dot. nostryfikacji dyplomów lekarzy kształconych poza granicami Polski muszą uwzględniać fakt, że nauczanie w ww. zawodzie regulowane jest Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Z tychże względów oczywistym jest, że jakakolwiek zmiana przepisów krajowych, zmierzająca do ułatwienia dopuszczenia lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu w Polsce, musi brać pod uwagę warunki unijne, które należy spełnić, aby uzyskać dyplom lekarza. Dotyczy to m.in. programu nauczania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, liczby godzin zajęć dydaktycznych, egzaminów zdawanych w warunkach polskich po zakończeniu studiów (LEK i LDEK).

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest respektować wymogi uregulowań wydanych przez organy UE. Niemniej jednak wobec niedostatecznej liczby lekarzy w Polsce należy wypracować takie regulacje, które nie będą stanowiły zawiłej i długotrwałej procedury administracyjnej, przy zachowaniu jednakże wysokich standardów w ocenie kompetencji zawodowych lekarzy ubiegających się o nostryfikację. Trzeba mieć bowiem świadomość, że osoba ta będzie udzielała szczególnych świadczeń w systemie ochrony zdrowia. Niezależnie od konieczności ułatwienia dostępu do zawodu lekarzom spoza Polski, za konieczne uznaję przedsięwzięcie działań zmierzających do istotnego ograniczenia emigracji zarobkowej absolwentów zawodów medycznych. Mam tu na uwadze nie tylko wzrost płac, ale także zmianę obecnych warunków realizacji specjalizacji. Przy czym racjonalne planowanie kadr medycznych winno być procesem stałym, obejmującym określenie potrzeb personalnych nie tylko w wymiarze ilościowym, ale także jakościowym.