18 maja 2024

Opieka długoterminowa – uwagi do projektu

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się 27 czerwca, podjęto stanowiska dotyczące projektów trzech aktów prawnych: zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dwóch rozporządzeń ministra zdrowia.

Foto: Marta Jakubiak

Kilka uwag zgłoszono do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Obejmują one m.in. postulaty dotyczące:

  • wprowadzenia dodatkowo płatnej procedury leczenia ran przewlekłych i odleżyn (ze względu na to, że – jak czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL – 90 proc. pacjentów przychodzących z zakładów opiekuńczych ma odleżyny, a koszt ich leczenia i niezbędnej opieki jest bardzo duży);
  • odstąpienia od przewidzianego w treści § 10 pkt 14 i § 15 pkt 3 projektu różnicowania poziomu finansowania świadczeń zgodnie z oceną poziomu świadomości chorego wg skali Glasgow i skalą Barthel 0 pkt i stosowania współczynników korygujących: 1,5 dla chorych żywionych dojelitowo i ocenionych powyżej 8 pkt. oraz 2,6 pkt. dla chorych żywionych dojelitowo i ocenionych poniżej 8 pkt. (gdyż zakres świadczeń zdrowotnych, jakie należy wykonywać w stosunku do ww. chorych, jest taki sam niezależnie od ich poziomu świadomości);
  • wprowadzenia wyższej wartości osobodnia przez okres 2-3 tygodni po przyjęciu pacjenta ze szpitala do zakładu opiekuńczego lub domu opieki (z uwagi na „konieczność zwiększenia interwencji medycznych i kontynuacji zaleceń poszpitalnych w pierwszym okresie opieki nad pacjentem”) oraz dodatkowego współczynnika korygującego o wartości 0,7.

Żadnych uwag nie zgłoszono ani do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, ani wobec projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.