18 maja 2024

Opóźnienie leczenia a umieralność. Obszerna analiza badaczy z USA

W „Jama Network Open” opublikowano obszerną analizę wpływu opóźnienia rozpoczęcia leczenia onkologicznego na wskaźniki umieralności.

Foto: pixabay.com

Amerykańscy badacze zidentyfikowali w National Cancer Database dane 2,24 miliona chorych z rozpoznanymi w latach 2004-2015 nierozsianymi nowotworami piersi (52 proc.), gruczołu krokowego (38 proc.), niedrobnokomórkowego raka płuca (6 proc.) i jelita grubego (4 proc.).

Czas od rozpoznania do rozpoczęcia leczenia (time-to-treatmen initiation, TTI) podzielono na przedziały: 8-60 dni (wartość referencyjna), 61-120 dni, 121-180 dni i 181-365 dni.

Mediana TTI wśród chorych na raka piersi wyniosła 32 dni, na raka gruczołu krokowego 79 dni, na raka płuca 41 dni, a na raka jelita grubego 26 dni. We wszystkich grupach stwierdzono zależność pomiędzy TTI a ryzykiem zgonu z powodu nowotworu.

W największym stopniu dotyczyło to chorych na raka jelita grubego i raka płuca. Przykładowo, prognozowane pięcio- i dziesięcioletnie odsetki umieralności chorych na nowotwory jelita grubego w III stopniu zaawansowania dla TTI pomiędzy 61 a 120 dni wyniosły odpowiednio 38,9 proc. i 54,0 proc., a dla TTI od 181 do 365 dni – odpowiednio 47,8 proc. i 63,8 proc.

Każde 60-dniowe opóźnienie w rozpoczęciu leczenia raka jelita grubego w III stopniu zaawansowania wiązało się ze wzrostem prognozowanego pięcioletniego odsetka umieralności od 3,2 proc. do 6 proc.

W I stopniu zaawansowania raka płuca pięcio- i dziesięcioletnie odsetki umieralności dla TTI 61-120 dni wyniosły odpowiednio 47,4 proc. i 72,6 proc. W stosunku do grupy referencyjnej wydłużenie TTI powodowało w tej grupie wzrost pięcioletniej umieralności o 4,0 proc. do 6,2 proc. Podobne wyniki obserwowano u chorych na raka gruczołu krokowego.

W przypadku nowotworów wysokiego ryzyka progresji odroczenie leczenia o 4-6 miesięcy powodowało wzrost odsetka pięcio- i dziesięcioletniej umieralności odpowiednio o 2,2 proc. i 4,6 proc. W grupie średniego ryzyka progresji prognozowany odsetek umieralności był wyższy o 0,9 proc. (pięcioletni) i 2,4 proc. (dziesięcioletni).

U chorych na raka piersi najbardziej niekorzystny wpływ wydłużenia TTI odnotowano w II i III stopniu zaawansowania. Negatywne skutki opóźnienia w rozpoczęciu leczenia dotyczyły jednak także chorych w I stopniu zaawansowania. Dla TTI 61-120 dni pięcioletni odsetek umieralności był o 1,3 proc. wyższy w stosunku do grupy referencyjnej, a dziesięcioletni o 3 proc.

Analiza ta udowadnia związek pomiędzy czasem rozpoczęcia leczenia onkologicznego a jego wynikami. W związku z utrudnioną dostępnością do badań profilaktycznych i diagnostycznych w dobie pandemii COVID-19 unikanie opóźnień w terapii jest szczególnie istotne.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774101