18 maja 2024

Oznaczanie poziomu odpłatności leku jak było, tak jest

W podjętym w piątek stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny wskazuje, że proces wystawiania recept nadal wymaga od lekarza oznaczenia poziomu odpłatności leku.

Foto: pixabay.com

Mimo że samorząd lekarski od wielu lat wskazuje na potrzebę zniesienia obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku, taki obowiązek nadal ciąży na lekarzach wystawiających recepty na leki refundowane ze środków publicznych.

„Stan ten stoi także w sprzeczności z zobowiązaniem Ministra Zdrowia wyrażonym w porozumieniu podpisanym 8 lutego 2018 r. z Porozumieniem Rezydentów OZZL. Oczekiwania środowiska lekarskiego związane z tym porozumieniem dotyczyły zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania na recepcie poziomu odpłatności leku. Obowiązujące prawo nadal taki obowiązek przewiduje, a przygotowane narzędzia teleinformatyczne do wystawiania e-recepty, choć proces jej wystawienia uprościły, to nie znoszą obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku ani nie zdejmują z lekarza odpowiedzialności z tym związanej” – czytamy w podjętym stanowisku.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zarówno proces uzyskania możliwości wystawiania recept (poprzez rejestrację w portalu NFZ), jak i samo ich wystawianie, powinno zostać uproszczone i odbiurokratyzowane. „Lekarze wystawiający recepty powinni kierować się aktualną wiedzą medyczną i dobrem chorego, a nie decyzjami administracyjnymi o poziomie refundacji poszczególnych leków. W obliczu licznych w ostatnim czasie zmian prawa dotyczącego ochrony zdrowia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się zmiany prawa poprzez zwolnienie lekarzy i lekarzy dentystów z obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku na recepcie w kolejnej ustawie dotyczącej systemu ochrony zdrowia, uchwalanej w związku ze stanem epidemii” – wskazało Prezydium NRL.