19 lipca 2024

Pandemia COVID-19. Senatorowie apelują o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej apeluje do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego ‒ to konkluzja z posiedzenia komisji, poświęconego problemom gmin turystycznych w Polsce spowodowanym pandemią COVID-19.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Foto: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Uczestniczący w obradach przedstawiciele miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznych podkreślali, że z powodu obostrzeń związanych z pandemią branża turystyczna znajduje się obecnie w stanie zapaści, a pomoc udzielana przez rząd jest nieadekwatna do potrzeb i  poniesionych strat.

We wszystkich wypowiedziach pojawiał się postulat, aby jednakowo traktować gminy turystyczne przy udzielaniu im wsparcia, odejść od schematu myślenia, że latem turyści jeżdżą tylko nad morze, a zimą ‒ wyłącznie w góry.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że wszystkie decyzje dotyczące obostrzeń są podejmowaniu po analizie przede wszystkim zagrożeń dla zdrowia i życia obywateli, warto spojrzeć na nie w kontekście innych krajów europejskich.

Odnosząc się do pomocy, jaka została skierowana do gmin górskich, wyjaśnił, że wynikało to ze specyfiki turystyki w okresie zimowym, skali wykazanych strat i metodologii doboru gmin, opracowanej przez GUS. Jak powiedział, dotychczasowe wsparcie to nie rekompensaty utraty dochodu dla wszystkich branż, a jedynie środki, które pomogą firmom przetrwać i zachować rynek pracy.

W trakcie dyskusji pojawił się też postulat, aby dotacje dla gmin uzdrowiskowych utrzymać na poziomie z 2019 r., gdyż odnotowują one 50-procentowy spadek wpływów z opłaty uzdrowiskowej. – Postulat wydaje się słuszny, obiecuję, że po konsultacji z Ministerstwem Finansów rozważymy wprowadzenie takiego rozwiązania. Postaramy się opracować program pomocowy dla gmin turystycznych, uwzględniający straty budżetu danego samorządu w 2020 r. ‒ zadeklarował wiceminister.

– Z dyskusji wynika duże poczucie niesprawiedliwości. Kryteria pomocy nie zostały odpowiednio dobrane. Powinny się opierać na zasadzie równego traktowania. Wsparcie ma chronić polską gospodarkę i pomóc jej podnieść się po kryzysie ‒ podsumował przewodniczący komisji senator Zygmunt Frankiewicz. Zaproponował również apel do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego 2021 r. i rewizję kryteriów pomocy, przyjęty jednogłośnie.

Źródło: Senat RP