16 lipca 2024

Platforma P1 a lekarze: nie karać, lecz zachęcać

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Janusz Cieszyński pismem z dnia 5 listopada 2019 r. znak: SZUZ.70.36.2019.KR, zgłasza następujące uwagi to projektu.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia projektowane rozwiązania, które umożliwiają świadczeniodawcom spełnienie obowiązku przyłączenia do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (dalej: Platformy P1) poprzez m.in. założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl. Wprowadzenie powyższej możliwości stanowi realizację postulatu samorządu lekarskiego wielokrotnie zgłaszanego Ministerstwu Zdrowia.

Jednocześnie Prezydium NRL negatywnie ocenia wprowadzenie kar umownych za niewykonanie przez świadczeniodawców obowiązku przyłączenia się do Platformy P1 w terminie przewidzianym w opiniowanym projekcie. W ocenie Prezydium NRL wprowadzanie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji w ochronie zdrowia nie powinno być sankcjonowane karami umownymi. Tworzenie informatycznego systemu ochrony zdrowia powinno opierać się na zasadach dobrowolności, zachęt (finansowych czy fiskalnych), a dopiero w dalszej perspektywie czasowej na ewentualnych metodach dyscyplinujących.

Należy także wskazać, że wysokość obu projektowanych kar powinna zostać obniżona albowiem każda kara pieniężna nakładana na świadczeniodawcę pomniejsza środki finansowe przeznaczone na leczenie chorych. Ponadto, różnica pomiędzy karą przewidzianą dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne a przewidzianą dla pozostałych podmiotów powinna być większa. Kwotowo określona kara pieniężna będzie miała istotnie różny stopnień dolegliwości dla dużego szpitala klinicznego niż dla lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską.