25 lipca 2024

PNRL: wzrost wynagrodzeń rezydentów cieszy, martwi pominięcie neurologii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) popiera zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odbywają specjalizację w ramach rezydentury, w tym wprowadzenie wyższych stawek wynagrodzenia zasadniczego w priorytetowych dziedzinach medycyny.

Fot. shuterstock.com

W stanowisku Prezydium NRL podjętym 14 czerwca 2024 r. zwrócono uwagę m.in. na pominięcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w § 1 projektu rozporządzenia, który określa wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinach priorytetowych.

„Neurologia została z dniem 1 lipca 2023 r. dodana do listy dziedzin priorytetowych – na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1503). Ponadto neurologia jest wymieniona w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. z 2023 r. 1535) jako specjalizacja uprawniająca do otrzymywania wyższego wynagrodzenia zasadniczego” – czytamy w podjętym stanowisku.

Prezydium NRL wskazuje na konieczność zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2022 poz. 2139) w zakresie współczynnika pracy dla lekarza posiadającego specjalizację.

„Należy bowiem zachować odpowiednią gradację wysokości wynagrodzenia w grupie zawodowej lekarzy, dla której punktem odniesienia powinien być poziom posiadanych kwalifikacji. Brak nowelizacji ustawy w zakresie wynagrodzeń lekarzy specjalistów skutkować będzie trudnym do zaakceptowania stanem rzeczy, w którym wysokość wynagrodzenia osób szkolących i szkolonych pozostaje na podobnym poziomie” – wskazano.

Samorząd lekarski przywołuje również stanowisko XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów, w którym określono postulowany poziom wynagrodzeń obu grup zawodowych. Zgodnie z tym dokumentem wynagrodzenie zasadnicze lekarzy i lekarzy dentystów rezydentów powinno być ustalone na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją – trzykrotności średniej krajowej.

Prezydium NRL postuluje, aby w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia rezydentów odpowiedniemu zwiększeniu uległa również wskazana w art. 16m ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kwota dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji. Jego wysokość została ustalona w 2021 r. i od tego czasu nie podlegała waloryzacji.