24 kwietnia 2024

PNRL: Znieść obowiązek oznaczania poziomu odpłatności na recepcie

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 27 listopada 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie recept, przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Pana Macieja Miłkowskiego, znak PLO.0210.3.2020.PR z dnia 17 listopada 2020 r., zgłasza następujące uwagi:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej konsekwentnie oczekuje realizacji postulatów środowiska lekarskiego w zakresie zniesienia obowiązku oznaczania poziomu odpłatności na recepcie. Wprowadzona elektroniczna postać recepty nie zniosła tego obowiązku, ani związanej z nim odpowiedzialności finansowej osób wystawiających recepty. Postulat ten, pomimo, że nie może zostać uwzględniony w opiniowanym akcie prawnym, gdyż wymaga zmian ustawowych, to z racji jego wagi dla środowiska lekarskiego musi zostać przypomniany.

Prezydium za nadmierny uznaje przewidziany w treści przepisu § 3 ust. 2 projektu wymóg nanoszenia w formie nadruku lub pieczątki na receptę wystawianą w postaci papierowej danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutycznej, tj. danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae oraz danych dotyczących osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty.

Wystarczającym wymogiem jest przewidziany w treści § 3 ust. 1 projektu wymóg zamieszczenia tych danych w sposób czytelny, trwały oraz niebudzący zastrzeżeń, co do autentyczności recepty. Nie każda recepta papierowa z naniesionymi odręcznie ww. danymi jest receptą nieczytelną. Tymczasem projektowane brzmienie § 3 ust. 2 rozporządzenia sprawi, że recepta taka, pomimo prawidłowości i czytelności naniesionych danych, nie będzie wystawiona zgodnie z rozporządzeniem, co będzie mogło skutkować problemem z jej realizacją.