22 kwietnia 2024

Ponowny apel w sprawie studiów homeopatycznych

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, odniósł się do odpowiedzi Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Przemysława Jałowieckiego, na list z dnia 4 kwietnia w sprawie uruchomionych na tamtejszej uczelni studiów podyplomowych z zakresu homeopatii. Poniżej publikujemy fragmenty pisma Prezesa NRL z 11 kwietnia br.

Foto: imageworld.pl

„Status produktów homeopatycznych, jako preparatów legalnie dopuszczonych obecnie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie był nigdy przeze mnie podważany. Istotą sprawy, o której Pan Rektor w swoim piśmie niestety nie wspomina, jest brak naukowych dowodów potwierdzających terapeutyczną skuteczność tych produktów.

Z faktu dopuszczenia do obrotu produktu homeopatycznego nie można bowiem w żaden sposób wnosić o jego skuteczności. Szczególna – uproszczona – procedura dopuszczania tych środków do obrotu nie przewiduje konieczności wykazania ich działania terapeutycznego. Podobnie, nie jest argumentem wskazującym na lecznicze efekty homeopatii Pana stwierdzenie, iż jest ona stosowana i nauczana w innych krajach.

Żałuję, że Pan Rektor – ustosunkowując się do mojego wcześniejszego wystąpienia – przyjął retorykę typową dla zwolenników homeopatii, nie odpowiadając merytorycznie na zarzuty wskazujące na brak naukowych dowodów, które potwierdzałyby skuteczność tej terapii. Wskazał Pan jedynie na legalność obrotu tymi środkami.

(…) Pragnę ponowić moje pytanie: czy w ramach otwartej dyskusji dotyczącej homeopatii i planowanych studiów podyplomowych z zakresu homeopatii, podadzą Państwo do publicznej wiadomości następujące informacje, m.in. o tym, że:

  1. brak jest wiarygodnych badań, prowadzonych w oparciu o zasady Evidence Based Medicine, potwierdzających skuteczność stosowania homeopatii,
  2. obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty – wynikającym z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej – jest posługiwanie się metodami opartymi na aktualnej wiedzy medycznej i niekorzystanie z metod bezwartościowych lub niezweryfikowanych naukowo,
  3. obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest uzyskanie świadomej zgody pacjenta przed podjęciem leczenia – co w przypadku stosowania homeopatii powinno oznaczać poinformowanie pacjenta o tym, że proponowane postępowanie nie ma potwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej?

(…) Rozumiem, że uczelnia wyższa jest miejscem do prezentowania różnych teorii i ścierania się wielu poglądów, ale podstawowym jej zadaniem jest nauczanie. Zatem wszelkie prowadzone debaty czy dyskusje powinny zmierzać, zwłaszcza w przypadku medycyny, w kierunku potwierdzenia lub zanegowania skuteczności danych metod postępowania.

Powyższe argumenty skłaniają mnie do ponowienia apelu o likwidację studiów podyplomowych z zakresu homeopatii lub takiej zmiany formuły tych studiów, aby ich adresatami byli farmaceuci, a zakres przekazywanych informacji nie obejmował materii leżących w kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów.

Chciałbym też dodać, że moje apele są wyrazem troski o pacjentów i leczących ich lekarzy. Moje stanowisko w tej sprawie odzwierciedla opinie wielu przedstawicieli naszego środowiska naukowego, którzy z niepokojem obserwują te wydarzenia.”

Zobacz listy Prezesa NRL do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora ŚUM z 4 kwietnia

mt