18 lipca 2024

Postępowanie w zgodzie z sumieniem ustawowym obowiązkiem lekarza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) sprzeciwia się zmianie art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczącego klauzuli sumienia – tą kwestią wkrótce może zająć się Sejm.

Foto: Twitter/Sejm

„Samorząd lekarski nie znajduje uzasadnienia dla uchylenia art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który przewiduje, że lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL opublikowanym w piątek 14 lipca na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Przepis art. 39 ustawy koresponduje z art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL), który stanowi, że „dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”.

Samorząd lekarski przypomina, że art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustanawia obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a zatem odsyła do KEL, w tym do art. 4, który nakazuje lekarzom wykonywać zawód zgodnie ze swoim sumieniem. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14), w  którym wyjaśniono, że „postępowanie w zgodzie z sumieniem jest ustawowym obowiązkiem lekarza”.

„Obecne brzmienie art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – poprzez zawarte w nim odesłanie do art. 30 ustawy – nie pozostawia wątpliwości, że zachowanie podstawowego imperatywu moralnego wszystkich lekarzy, tj. nakazu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, nie pozwala na nieograniczoną swobodę działania dyktowanego sumieniem indywidulanych lekarzy” – napisano w stanowisku.