22 kwietnia 2024

Powołano do życia Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej

13 września 2018 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie, na którym zdecydowano o powołaniu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej. 7 maja br. zarejestrowano je jako stowarzyszenie w KRS.

Foto: pixabay.com

Ogólnoświatowe dane demograficzne wskazują na stały wzrost populacji osób w starszym i podeszłym wieku.

W 2018 r. liczba ludności Polski wynosiła ponad 38 mln, w tym ponad 24 proc. stanowiły osoby w wieku 60+. Jeżeli dotychczasowe trendy demograficzne utrzymają się, to zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 r. liczba osób w tej grupie wiekowej zwiększy się w naszym kraju do ponad 40 proc.

Jak wskazują wyniki badań, populację 60+ charakteryzuje znaczne zróżnicowanie, zarówno ze względu na ogólny stan zdrowia, jak i stan narządu żucia i stomatologiczne potrzeby lecznicze. W układzie stomatognatycznym człowieka wraz z wiekiem dochodzi do szeregu zmian, które spowodowane są samym procesem starzenia, jak również nakładaniem się różnorodnych czynników patologicznych, które ten proces mogą nasilać i modyfikować.

Są to m.in. różne, często współwystępujące choroby przewlekłe, zaburzenia hormonalne oraz zaburzenia odżywiania, wchłaniania i ograniczenia funkcji psychoruchowych. Szczególnym problemem w populacji senioralnej jest zjawisko polipragmazji, którego skutkiem są m.in. zaburzenia wydzielania śliny i związane z tym konsekwencje zdrowotne. Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mogą dotyczyć wszystkich struktur wchodzących w skład układu stomatognatycznego.

Postępująca degradacja i dysfunkcja układu stomatognatycznego, często nasilana przez różne niekorzystne czynniki, prowadzi nie tylko do pogorszenia jakości życia, ale także do szeregu innych konsekwencji, w tym odnoszących się do ogólnego stanu zdrowia.

Celem działalności PTSG jest promocja zdrowia jamy ustnej w populacji senioralnej, rozwój nauki z zakresu stomatologii geriatrycznej (gerostomatologii) oraz propagowanie wiedzy na temat wpływu stanu zdrowia jamy ustnej na stan zdrowia ogólnego. Działalność towarzystwa dotyczyć będzie badań nad jakością życia, kształtowania optymalnych kierunków opieki stomatologicznej oraz integracji środowiska, któremu bliskie są problemy zdrowotne populacji osób w starszym i podeszłym wieku.

PTSG jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką gerostomatologii, a także gerontologii i geriatrii. Towarzystwo planuje realizację swoich celów poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie gerostomatologii i w dziedzinach pokrewnych, współpracę i nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami działającymi w obszarze gerostomatologii, gerontologii i geriatrii w kraju i za granicą, oraz organizację konferencji i seminariów dotyczących tej tematyki.

Mamy nadzieję, że w obliczu prognoz demograficznych i problemu starzejącego się społeczeństwa, działalność Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej pozytywnie wpłynie na kształtowanie jakości opieki stomatologicznej i medycznej nad populacją osób starszych. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani szeroko pojętą problematyką stomatologii geriatrycznej, do współpracy i udziału w pracach naszego towarzystwa.

Dr hab. n. med. Barbara Kochańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM

* * *

Założyciele PTSG są związani m.in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Jagiellońskim. Na zebraniu założycielskim ustalono, że siedzibą stowarzyszenia będzie Warszawa, zatwierdzono statut oraz wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną PTSG. W skład Zarządu weszły: dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw. GUMed (prezes Zarządu), dr hab. Agnieszka Mielczarek, WUM (wiceprezes Zarządu), dr hab. Renata Chałas, prof. nadzw. UM w Lublinie (sekretarz), mgr Beata Łasińska (skarbnik), prof. dr hab. Teresa Bachanek (członek Zarządu). W skład Komisji Rewizyjnej weszły: prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska (przewodnicząca) oraz dr hab. Agata Niewczas i mgr Jolanta Ochocińska (członkowie).