15 czerwca 2024

Fizjoterapia: prezes NRL apeluje do senatorów

W związku z toczącymi się w Senacie pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 1103) Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował w dniu 28 września pismo do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia Rafała Muchackiego.

Foto: Marta Jakubiak

Wskazuje w nim, że samorząd lekarski wyraża zdecydowany protest przeciwko rozwiązaniom zawartym w przedmiotowym projekcie, prowadzącym do wyeliminowania nadzoru lekarskiego w procesie rehabilitacji pacjentów. Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty tego pisma.

„Brak przepisów przewidujących nadzór lekarzy nad kierowaniem do zabiegów i prowadzeniem fizjoterapii stanowi nie teoretyczne, ale praktyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów. Jedynie lekarz posiada wykształcenie umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procesu diagnostycznego. Wyeliminowanie tego elementu stanowi poważny błąd.

Poza tym należy wskazać, że świadczenia fizjoterapeutyczne są elementem procesu rehabilitacji, a fizjoterapeuta wykonuje jedynie niektóre świadczenia obok świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji realizowanych przez inne osoby, przede wszystkim przez lekarzy specjalistów. Aktualny program kształcenia fizjoterapeutów i zakres zdobywanej przez nich wiedzy nie są wystarczające do uznania, że fizjoterapeuci mogą w pełni samodzielnie kwalifikować i planować zabiegi fizjoterapeutyczne, wydawać opinię i orzeczenia, zlecać wyroby medyczne, sprawować nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Samorząd lekarski w stanowiskach podjętych dotychczas przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odniósł się także krytycznie do uznania zawodu fizjoterapeuty za zawód zaufania publicznego i utworzenia samorządu zawodowego zaufania publicznego fizjoterapeutów, przywołując rozumienie tego pojęcia przez Trybunał Konstytucyjny. Należy zaznaczyć, że powoływanie do życia kolejnych samorządów zawodowych stoi w sprzeczności z deklaracjami koalicji rządzącej dotyczącymi deregulowania poszczególnych dziedzin życia.

Ustawowa regulacja zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty powinna przyczynić się do zwiększenia dostępności świadczeń z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Osiągnięcie tego celu nie może jednak odbywać się kosztem pogorszenia jakości tych świadczeń i narażeniem bezpieczeństwa pacjentów. Wiodącą rolę w procesie rehabilitacji pacjenta, w szczególności w zakresie diagnozowania choroby oraz planowania i koordynacji tego procesu, pełnić powinien lekarz, co zapewni kontrolę nad właściwą jakością tych świadczeń i bezpieczeństwem ich udzielania.

W związku z powyższym apelujemy, aby w ustawa w takim kształcie nie została podjęta. Przy tak ważnej sprawie dla chorych w Polsce, decyzja nie powinna być podejmowana pod wpływem impulsu politycznego, lecz w wyniku dyskusji merytorycznej wszystkich, którym los Polaków leży na sercu.”.


Więcej o rehabilitacji i fizjoterapii piszemy tutaj.