19 maja 2024

Prezydium NRL apeluje o stworzenie standardów świadczeń telemedycznych

Stanowisko Nr 100/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 października 2019 r. w sprawie niektórych aspektów rozwoju telemedycyny w Polsce.

Foto: pixabay.com

W obliczu dynamicznego i nieuniknionego postępu technologicznego w dziedzinie nauk medycznych na świecie Prezydium NRL stoi na stanowisku, że osiągnięcia cywilizacji w tym zakresie powinny być prawidłowo wdrażane i wykorzystywane w polskim systemie opieki zdrowotnej.

W szczególności dotyczy to rozwiązań związanych z możliwością udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (telemedycyna). W ocenie Prezydium NRL przepisy art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które dopuszczają udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności wydają się niewystarczające wobec obserwowanego rozwoju telemedycyny w Polsce.

W ocenie Prezydium NRL niezbędne jest szczegółowe określenie standardów i wytycznych w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych, co zagwarantuje bezpieczeństwo i ochronę pacjentów, lekarzy i lekarzy dentystów. Konieczne jest także, by konsultacja telemedyczna zapewniała odpowiednią jakość, prowadzona była zgodnie obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, w szczególności z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz zgodności z sumieniem lekarza, z dokładnym poinformowaniem pacjenta o ewentualnych ograniczeniach konkretnej metody telemedycznej oraz o możliwości wyboru przez pacjenta bezpośredniego kontaktu z lekarzem, na każdym etapie udzielania takiego świadczenia telemedycznego.

Jednocześnie Prezydium NRL kierując się troską o jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych podkreśla, że za wyborem przez pacjenta sposobu udzielenia świadczenia zdrowotnego w ramach telemedycyny nie powinno stać kryterium ceny. Zdaniem Prezydium NRL nie ma powodu, żeby ten sam rodzaj świadczenia, ale udzielony z wykorzystaniem technologii telemedycznych charakteryzował się inną (niższą) odpłatnością niż świadczenie zdrowotne udzielone w osobistym kontakcie z pacjentem.

Komentarz do stanowiska Prezydium NRL

W ostatnich latach doszło do znacznego zwiększenia liczby świadczeń udzielanych telemedycznie oraz świadczeniodawców oferujących takie usługi. Jest to zjawisko naturalne wynikające z rozwoju technologicznego i cyfrowego polskiego społeczeństwa. Zagrożeniem, z którym musimy się zmierzyć jest brak pewności, że jakość wszystkich oferowanych usług telemedycznych jest równa jakości usług udzielanych w trybie stacjonarnym. Niebezpiecznym zjawiskiem jest brak uchwalonych odgórnie standardów usług telemedycznych w Polsce i milczące przyzwolenie ze strony decydentów na niekontrolowany wzrost liczby podmiotów świadczących takie usługi. Dlatego apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zaangażowanie się w ten problem i prace nad sformułowaniem standardów świadczeń telemedycznych.