15 czerwca 2024

Prezydium NRL o Narodowym Programie Zdrowia

Stanowisko Nr 87/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., znak: ZP-Z.60.2.215 (IK 399855), zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

I. Uwagi ogólne:

1. W skali działań opisanych w projektowanym Narodowym Programie Zdrowia (dalej „NPZ”) określone środki (część A.III.4) są niewystarczające i raczej symboliczne.

2. Należałoby określić docelowe wartości oczekiwanych interwencji. Ogólne sformułowanie np. „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia (…)” nie podaje ani celu prowadzonych działań, ani nie umożliwia oceny czy cel został osiągnięty. Ogólność sformułowania nawet przy bardziej szczegółowo określonych zadaniach do realizacji w ramach konkretnych celów operacyjnych również nie umożliwia oceny ani skuteczności programów, ani stopnia poprawy, ani etapu w drodze do wartości docelowej.

3. Wskaźniki i sposób monitorowania ewaluacji programu powinny uwzględniać 88 Europejskich Wskaźników Zdrowia (www.healthindicators.eu, www.ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm, www.echim.org, www.echi.pl), które zostały przyjęte przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia systemów monitorowania zdrowia w Państwach Członkowskich.

4. Należy opisać system ewaluacji i raportowania przeprowadzanych programów, w szczególności określić schemat ewaluacji programu, z informacją o zaangażowaniu interesariuszy programu, metodologią oceny rezultatów, a także o sposobie oceny skuteczności programu, w tym finansowej.

II. Uwagi szczegółowe:

1. dot. część A.V. ust. 1.2 pkt 3 lit. a

– brak jest określenia szczegółów dotyczących przewidzianego w tym punkcie zadania, tj. stworzenia interaktywnej platformy internetowej udzielającej w czasie rzeczywistym porad dotyczących zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Na przykład nie wiadomo jaka będzie liczba użytkowników, którą ta platforma może jednocześnie obsłużyć, jaki rodzaj interwencji spełnia wymogi określone w innych punktach odnośnie analiz efektywności narzędzia. Interwencje dotyczące odżywiania i aktywności fizycznej powinny być połączone z ogólnymi interwencjami dotyczącymi stylu życia (np. z interwencją w odniesieniu do palenia papierosów). Zmiany diety czy aktywności fizycznej są bardziej skuteczne jeśli dotyczą przebudowy całego stylu życia, stąd portal taki (jeśli już miałby istnieć) powinien umożliwiać porady w całym tym zakresie, ewentualnie bezpośrednio kierować do specjalistów/poradni specjalistycznych (np. w przypadku problemów z alkoholem lub narkotykami). W tym zakresie powinien pełnić rolę koordynatora;

2. dot. części A.V. ust. 3.1 pkt 4

– proponuje się przeredagować wyrażenie „spłaszczających gradient”;

3. dot. części A.V. ust. 3.1 pkt 9

– nie jest jasne, czy przewidziana w tym punkcie analiza kosztów leczenia ma dotyczyć wszystkich sposobów leczenia (generalnie wszystkich chorób przewlekłych, bo niemal wszędzie można znaleźć podejrzenia o związkach z odżywianiem), czy też przed wykonaniem interwencji należy dokonać analizy koszt-efektywność tylko dla tej interwencji. Nie jest jasne czy określenie analizy koszt/efekt należy traktować dosłownie (czyli nie jest możliwe wykonanie innych analiz ekonomicznych, np. cost-minimization, cost-benefit, czy cost-utility ze wskaźnikami QALY);

4. dot. części A.V. ust. 3.1 pkt 10

– efektem analizy określonej w tym punkcie powinno być zalecenia dotyczące zmiany w zakresie kontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej.