2 marca 2024

Prezydium NRL o przepisach dotyczących ratownika medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) szczegółowo odniosło się do projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Foto: pixabay.com

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) zostało opublikowane stanowisko Prezydium NRL dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych przez ratownika medycznego.

Uwagi samorządu lekarskiego są bardzo szczegółowe. W projekcie ministerialnego rozporządzenia wskazano, że Krajowa Rada Ratowników Medycznych powoła komisję, ustala jej skład oraz wyznacza przewodniczącego komisji. W ocenie Prezydium NRL przepis ten powinien zostać uzupełniony o wzmiankę, że działania te Krajowa Rada Ratowników Medycznych podejmuje po uzyskaniu uprzednio zgody lekarzy, którzy mają zostać powołani w skład komisji.

„Jak wynika z treści projektu rozporządzenia, członkiem komisji może zostać lekarz posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe tj. lekarz specjalista wykonujący zawód co najmniej od pięciu lat oraz posiadający specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zatem włączenie go w pracę komisji powoływanej przez samorząd zawodowy ratowników medycznych musi odbywać się zawsze za jego uprzednią zgodą” – czytamy w stanowisku.

W ocenie Prezydium NRL ministerialne rozporządzenie powinno przewidywać wynagrodzenie dla lekarza biorącego udział w pracach komisji oraz zwrot kosztów przejazdu związanych z udziałem w pracach komisji. Proponuje się także uściślenie projektu rozporządzenia poprzez dodanie, że obsługę administracyjną komisji zapewnia Krajowa Rada Ratowników Medycznych.

Pełna treść stanowiska jest dostępna na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/8142-pnrl-o-rozporzadzeniu-mz-dot-wykonywania-zawodu-ratownika-medycznego.