23 maja 2024

Prezydium NRL o zmianach w LEK i LDEK

Stanowisko Nr 50/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Foto: UMB

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, nadesłanym przy piśmie Pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r., znak: NSK.078.75.2017.EK, zgłasza następujące uwagi:

1. W § 2 proponuje się dodać ustęp 1 o następującym brzmieniu: „Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego obejmuje wiedzę z zakresu programu studiów w dziedzinach medycyny i problemach medycznych określonych programem stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty”.

Zapis ten wypełni delegację ustawową do wydania rozporządzenia zawartą w art. 14f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, nie tylko wykaz dziedzin medycyny, ale także zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK. W przekazanym projekcie rozporządzenia brak jest wskazania zakresu problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych.

2. Zastrzeżenia budzi także § 21 ust. 2 projektu rozporządzenia, który przewiduje, że odpis świadectwa złożenia egzaminu jest wydawany na pisemny wniosek zdającego LEK, LDEK jako dodatkowy egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii. Prezydium zwraca uwagę, że nie można stawiać znaku równości między pojęciem odpisu a pojęciem kopii. Dowodzi tego m.in. ostatnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw), która wyraźnie odróżnia pojęcie kopii od pojęcia odpisu.

W świetle znowelizowanego art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, natomiast kopia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). Mając to na uwadze Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, aby w § 21 ust. 2 projektu rozporządzenia usunąć wzmiankę, że odpis świadectwa złożenia LEK, LDEK ma charakter kopii.

3. Prezydium pozytywnie ocenia dodanie do treści świadectwa o złożeniu egzaminu LEK i LDEK informacji, w jakim języku egzamin był zdawany. Zmiana treści świadectwa jest realizacją postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej wynikającego z faktu, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego wydanym na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK, LDEK w języku polskim stanowi dowód dostatecznej znajomości języka polskiego zwalniający z wymogu złożenia egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską.

4. Zastrzeżenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi projektowany wzór świadectwa złożenia egzaminu LEK i LDEK stanowiący załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia w zakresie, w jakim nie uwzględniono postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej, aby z treści świadectwa wynikało, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny. Sama informacja o uzyskanej liczbie punktów czy procencie prawidłowych odpowiedzi wydaje się niewystarczająca. Wprawdzie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 14e ust. 4 określa, jaki procent poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK, ale każdorazowe odsyłanie do przepisów ustawy wydaje się rozwiązaniem niepraktycznym, szczególnie po upływie kilku lat od egzaminu, kiedy treść przepisów może ulegać zmianom.

Zamieszczenie w świadectwie informacji pozwalającej stwierdzić, czy egzamin LEK, LDEK był złożony z wynikiem pozytywnym jest szczególnie istotne dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zamierzają wykonywać zawód w innym kraju unijnym. Tamtejsze władze będą wymagały od kandydata potwierdzenia, że egzamin LEK, LDEK został złożony z wynikiem pozytywnym, a projektowane świadectwo złożenia egzaminu nie zawiera tej informacji. Prezydium proponuje więc wprowadzić do treści zaświadczenia wzmiankę informująca, że „Pozytywny wynik LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu”. Wprowadzenie do treści świadectwa tej informacji ułatwi posługiwanie się tym świadectwem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

5. Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza do projektu następujące uwagi o charakterze redakcyjnym:

a) w § 8 ust. 2 rozporządzenia w miejsce dotychczasowego określenia, że zespół egzaminacyjny jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm porządkowych przez zdającego, proponuje się wskazać, że „zespół egzaminacyjny jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania norm porządkowych przez zdającego”.

b) w § 11 ust. 2 rozporządzenia proponuje się wprowadzenie bardziej kategorycznie brzmiącego zakazu rozpraszania uwagi innych zdających. W miejsce określenia: „W trakcie LEK/LDEK zdający nie może zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych zdających” proponuje się określenie: „W trakcie LEK/LDEK zdającemu nie wolno zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych zdających”.

c) proponuje się wprowadzić odrębne świadectwa złożenia egzaminu LEK i LDEK dla kobiet i mężczyzn, tak aby wzór świadectwa nie zawierał adnotacji „niepotrzebne skreślić” w takich rubrykach jak: „Pan/Pani”, „urodzony/a”, „posiadający/a” „złożył/a”.