17 czerwca 2024

Proces o ochronę dóbr osobistych ze szkoleniami dla kosmetologów w tle

Naczelna Izba Lekarska wygrała proces cywilny o ochronę dóbr osobistych lekarzy i lekarzy dentystów z firmą prowadzącą szkolenia dla kosmetologów.

Foto: pixabay.com

29 września zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów.

Na stronie internetowej tej firmy zamieszczone zostały wpisy sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!; (…) jest wiodącym ośrodkiem (…) jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską” – co w ocenie samorządu lekarskiego – stanowiło naruszenie jego dóbr osobistych, jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja już w grudniu 2018 r. wystosował do tej firmy wezwanie do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji poprzez ich usunięcie ze strony internetowej. Wobec braku reakcji na owo wezwanie sprawa trafiła na wokandę sądową.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok w tej sprawie potwierdził, iż informacje zamieszczone na stronie tej firmy są nieprawdziwe, a Naczelna Izba Lekarska – jako reprezentant środowiska lekarskiego – miała uprawnienie, aby sprzeciwić się bezprawnemu zamieszczaniu w przestrzeni publicznej takich nieprawdziwych informacji, godzących w dobra osobiste lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarze i lekarze dentyści należą do grupy zawodów zaufania publicznego, a tym samym nieuprawnione powoływanie się na autorytet samorządu zawodowego zrzeszającego przedstawicieli takiego zawodu, zdaniem Sądu Okręgowego, niewątpliwie stanowi naruszenie jego dóbr osobistych i może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Takie działania niewątpliwie godzą w dobre imię Naczelnej Izby lekarskiej i naruszają jej renomę, jako instytucji powołanej do ochrony interesów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Sposób tłumaczenia swojego stanowiska przez pozwaną firmę szkoleniową Sąd Okręgowy nazwał wprost manipulacją.

Wyrok nie jest prawomocny.

BW