16 czerwca 2024

Profil Zaufany a Platforma P1

Zespół ds. EDM Prezydium NRL informuje, że prowadził z Ministerstwem Zdrowia rozmowy nt. uznania czynności polegającej na założeniu Profilu Zaufanego i skonfigurowaniu konta w aplikacji gabinet.gov.pl za równoznaczne z przyłączeniem do Platformy P1 w rozumieniu art. 56 ust. 5 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Foto: pixabay.com

Przepis ten stanowi, że takiego przyłączenia należy dokonać do 31 grudnia 2019 r.

W dniu 30 października 2019 r. Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Podsekretarza Stanu w MZ Janusza Cieszyńskiego ze stosownym wnioskiem.

W dniu 5 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji Rozporządzenia MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeni opieki zdrowotnej. Jedną z projektowanych zmian jest dodanie paragrafu 10a, który wprowadza ten obowiązek na grunt umów z NFZ wskazując jednocześnie:

„§10a.

2. Przez podłączenie do systemu, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uzyskanie przez świadczeniodawcę certyfikatu do uwierzytelnienia systemu, o którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl.”.

Zrozumiałe jest więc, że wprowadzona w przepisie rozporządzenia definicja przyłączenia do Platformy P1 będzie obowiązywała również w odniesieniu do tych podmiotów, które nie posiadają umowy z Funduszem.

W istocie, pozyskiwanie certyfikatów dostępu jest czynnością technicznie na tyle skomplikowaną, że w oficjalnych publikacjach zalecamy, aby w przypadku trudności skorzystać z fachowej pomocy.

W przypadku więc, gdy praktyka lekarska zamierza wystawianie recept i skierowań obsługiwać wyłącznie poprzez aplikację gabinet.gov.pl, czynności dokonywane poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (a więc wniosek o przyłączenie i uzyskanie certyfikatów) można uznać za nieobowiązkowe, pod warunkiem, że rozporządzenie w sprawie zmiany OWU zostanie przyjęte w takim brzmieniu, jakie obecnie przewiduje jego projekt dostępny na stronach RCL. 

Andrzej Cisło, przewodniczący Zespołu ds. EDM, wiceprezes NRL