19 maja 2024

Projekt bumerang

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia przygotowany przez Prezydium NRL projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych.

Foto: pixabay.com

Propozycja PNRL przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 – projekt można znaleźć na stronie internetowej NIL w zakładce „Aktualności”.

Według MS, w przypadku konieczności uregulowania kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, należy rozważyć ich „zbiorczą regulację” w tzw. pakiecie medycznym, który miałby objąć m.in. ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej, o ratownictwie medycznym, o zakładach opieki zdrowotnej itd.

Zauważono przy tym, że trudno normalizować kwestie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne bez ukształtowania tej materii w sposób systemowy i bez nawiązania do innych, poza kodeksem cywilnym i karnym, aktów prawnych. W opinii MS rodzaj, charakter i zakres proponowanych rozwiązań przemawia za poprzedzeniem ich wprowadzenia stosownymi badaniami, opiniami i dyskusją w szerokich kręgach społecznych.

Ponadto MS poinformowało, że część projektu PNRL, która odnosi się do ograniczenia odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne za określone czyny zabronione, będące następstwem działań leczniczych podejmowanych w ramach zwalczania epidemii COVID-19, jest analizowana i oceniana w ramach wewnętrznych prac Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego.

A dlaczego omawiany projekt jest jak bumerang? 7 sierpnia PNRL zaapelowało, tym razem do Prezesa Rady Ministrów, o pilne podjęcie przez rząd prac legislacyjnych zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

W piśmie prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się z prośbą do Premiera RP o jego bezpośrednie włączenie się w realizację postulatów zawartych w apelu, po tym jak MZ oraz MS przemilczało ww. projekt ustawy, opracowany przez samorząd lekarski. Apel został przesłany „według kompetencji” do MZ, co tym bardziej pogłębia rozczarowanie środowiska lekarskiego spowodowane przepisami kolejno wprowadzanych tarcz antykryzysowych, które nie chronią działań personelu medycznego podejmowanych w nadzwyczajnie trudnych warunkach epidemii. Treść apelu na www.nil.org.pl.

Alicja Szczypczyk