20 maja 2024

PWZ dla cudzoziemców. Wyjaśnienia MRPiT

Kryteria przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla samorząd lekarski.

Foto: pixabay.com

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę znosi wyłącznie wymóg uzyskania zezwolenia na pracę dla wybranych grup cudzoziemców, w tym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, którzy mają prawo wykonywania zawodu uzyskane zgodnie z przepisami ustaw regulujących wykonywanie tych zawodów.

Taką informację otrzymała Naczelna Izba Lekarska od resortu rozwoju, pracy i technologii w odpowiedzi na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 18 listopada, w którym zaznaczono, że kryteria przyznawania PWZ muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty – bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych państw – powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii warunki nabycia prawa wykonywania zawodu medycznego, określone ustawami regulującymi wykonywanie zawodów medycznych, gwarantują, że osoby, które takie prawo nabyły, mają odpowiednie kwalifikacje. MRPiT uważa, że potrzeba uzupełniania braków kadrowych w zawodach medycznych w Polsce ma charakter strukturalny i długofalowy, przez co wymóg uzyskania zezwolenia na pracę został uznany za niepotrzebną barierę administracyjną dla zatrudnienia w służbie zdrowia osób, które mają prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce.

Propozycja Prezydium NRL o wykreśleniu niewłaściwego odesłania do art. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty została uwzględniona poprzez wprowadzenie ogólnego odesłania do przepisów tej ustawy, dzięki czemu przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do lekarzy i lekarzy dentystów mających prawo wykonywania zawodu w Polsce nabyte zgodnie z właściwymi przepisami tej ustawy.

Źródło: NIL