27 maja 2024

Realizacja kalendarza wyborczego w toku

Okręgowe rady lekarskie dokonały podziału członków izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji. Rejony wyborcze tworzy się oddzielnie dla lekarzy i lekarzy dentystów, a na wniosek grupy lekarzy i lekarzy dentystów można utworzyć wspólny rejon dla obu zawodów.

XII Krajowy Zjazd Lekarzy, rejestracja delegatów
Foto: Marta Jakubiak

Rejony wyborcze obejmują członków izby posiadających czynne prawo wyborcze, wykonujących zawód w zakładach leczniczych lub innych podmiotach, wykonujących zawód na określonym obszarze (praktyki lekarskie) lub grupy lekarzy (niewykonujący zawodu, stażyści).

Liczba członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata jest określona uchwałą okręgowej rady lekarskiej.

Okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonu wyborczego (BIP), informuje członków rejonu wyborczego o wpisie na listę określonego rejonu wyborczego oraz udostępnia informację w tym zakresie w siedzibie okręgowej izby lekarskiej.

Listy członków rejonu wyborczego powinny być opublikowane na stronach internetowych izb lekarskich (BIP) do końca lutego 2017.

Niektóre izby drukują listy w swoich biuletynach. Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście danego rejonu wyborczego ma prawo wskazać inny rejon wyborczy (w obrębie tej samej delegatury lub tego samego określonego obszaru izby), w którym zamierza głosować i mieć prawo do kandydowania.

Ostateczne listy członków rejonów powinny być opublikowane przez okręgowe komisje wyborcze do dnia 14 kwietnia br. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do świadomego uczestnictwa w wyborach do władz naszego samorządu.

Ładysław Nekanda-Trepka
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej