21 kwietnia 2024

Resort ogłosił nabór na Prezesa NFZ

Pomimo długiego okresu wakatu na stanowisku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz z zadowoleniem przyjął informację o ogłoszeniu naboru na tę jedną z najważniejszych funkcji w polskim systemie ochrony zdrowia. Właśnie ogłosiło go Ministerstwo Zdrowia.

– Do sprawnego działania urzędu płatnika publicznego niezbędny jest silny mandat osoby kierującej tą instytucją, który może zostać zapewniony tylko przez prawidłową, zgodną z obowiązującym prawem, procedurę wyboru i powołania, a nie poprzez czasowe powierzanie funkcji „Pełniącego Obowiązki” – napisał Maciej Hamankiewicz w piśmie do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Wakat na stanowisku Prezesa NFZ trwał od dnia odwołania Agnieszki Pachciarz w grudniu 2013 roku.

– W zarządzaniu Narodowym Funduszem Zdrowia potrzebna jest także stabilizacja, umożliwiająca realizację długofalowej strategii oraz dająca nadzieję na podjęcie inicjatyw systemowych i organizacyjnych zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji w opiece zdrowotnej – dodaje Prezes NRL.

Maciej Hamankiewicz wyraził w piśmie głęboką nadzieję, że ogłoszona przez ministra procedura naboru pozwoli wyłonić odpowiedniego kandydata, który będzie potrafił nie tylko realizować cele polityki finansowej, ale także wykaże gotowość do rzeczowej współpracy ze środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów.

Oferty na stanowisko Prezesa NFZ można składać do dnia 19 maja 2014 roku do godz. 9.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Prezesa NFZ musi spełniać następujące warunki:

  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania,
  • jest obywatelem polskim,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada kompetencje kierownicze,
  • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
  • posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości NFZ.

mt