18 lipca 2024

Stomatologia: rok jubileuszy

W 2014 r. Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej, ERO-FDI, obchodzi 50. rocznicę powstania. Naczelna Izba Lekarska jest członkiem ERO, tworząc wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym tzw. Polski Komitet Narodowy. ERO działa w strukturach Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) i zrzesza główne krajowe organizacje lekarzy dentystów z 37 państw Europy wg definicji WHO.

Foto: erodental.org

Od 1989 r. do ERO zaczęły stopniowo przyłączać się organizacje z państw Europy Środkowej i Wschodniej, co nie tylko oznaczało rozwój tej organizacji pod względem liczby członków, ale również poszerzyło zakres jej działalności, związanej z kształceniem oraz wymianą doświadczeń dotyczących organizacji opieki stomatologicznej oraz zasad wykonywania zawodu. Organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej coraz aktywniej angażują się w prace ERO i mają coraz większy wpływ na jej funkcjonowanie i obszar zainteresowań uwzględniających daleko idące odrębności: prawne, ekonomiczne, organizacyjne pomiędzy państwami członkowskimi.

ERO zrzeszająca organizacje stomatologiczne z niemalże całej Europy (nie ogranicza się tylko do państw Unii Europejskiej), stanowi również znakomitą platformę do pozarządowej komunikacji zawodowej, wymiany doświadczeń w wykonywaniu zawodu i współpracy z zawodami pomocniczymi. Delegaci ERO zbierają się na Sesjach Plenarnych, aby omawiać bieżącą działalność, przyjmowane są rezolucje i stanowiska obrazujące poglądy europejskiego środowiska stomatologów. Pomaga to organizacjom członkowskim w ich działalności na poziomie krajowym. Szczególną uwagę ERO-FDI przywiązuje do tego, aby zawód lekarza dentysty był wolnym zawodem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Obchody 50-lecia ERO odbyły się wiosną w Paryżu. Jako goście honorowi uczestniczyli w nich byli prezesi ERO, wydana została także okolicznościowa broszura. Dr Philippe Rusca ze Szwajcarii, pełniący obecnie funkcję Prezesa ERO, podkreślił we wstępie do tego wydawnictwa, że historia ERO wskazuje, jak bardzo organizacja rozwinęła się na przestrzeni 50 lat, m.in. dzięki zmianom, które zaszły po roku 1989.

Odnosząc się do aktualnych problemów, dr Rusca podkreślił, że obserwuje się duże zmiany w zasadach wykonywania zawodu lekarza dentysty, wynikające z postępującej globalizacji. „«Tradycyjna» jednoosobowa praktyka stomatologiczna zdaje się odchodzić w przeszłość. Dużym wyzwaniem, także pod względem etyki zawodowej, jest rosnąca liberalizacja – np. w zakresie reklamowania się, swobodniejszej migracji pracowników ochrony zdrowia. To prowadzi do zmian w tradycyjnych relacjach pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem, zmierzających bardziej ku relacji usługodawca – klient. Tym problemom lekarze dentyści muszą w nadchodzących latach sprostać, zachowując przy tym i chroniąc podstawowe wartości zawodowe”.

Anna Lella
Prezydent elekt ERO-FDI

Artykuł ukazał się w „Gazecie Lekarskiej” nr 8/9 2014