15 czerwca 2024

Rozmawiali o projektach rozporządzeń i ustaw

Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgłoszono żadnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek. Natomiast Naczelna Rada Lekarska podjęła dzisiaj trzy stanowiska. Czego one dotyczą?

9 maja 2014 roku, posiedzenie NRL. Foto: Katarzyna Strzałkowska

W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zastrzeżenia budzi m.in. propozycja dodania art. 20 ust. 2a i 2b do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o konieczność dostarczenia oryginału skierowania, która dla wielu pacjentów będzie „niezwykle uciążliwa lub nawet niewykonalna.

„Zapis ten wydaje się również sprzeczny z ideą nowelizacji, która w art. 1 pkt. 10 przewiduje nałożenie na świadczeniodawców obowiązku umożliwienia elektronicznego zapisu pacjentów na wizytę. W niektórych przypadkach trudny do realizacji może okazać się również nałożony na świadczeniodawców obowiązek zwrotu oryginału skierowania” – czytamy w podjętym stanowisku.

Uprawnienia pielęgniarek i położnych

Negatywnie zaopiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Odnosząc się do przewidzianego uprawnienia pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania leków oraz możliwości wystawiania na nie recept, NRL podkreśla, że „samodzielne ordynowanie leków jest końcowym etapem leczenia, poprzedzonym wywiadem, badaniem przedmiotowym, analizą zleconych badań dodatkowych i innych uzyskanych informacji”.

Lekarze i lekarze dentyści  muszą m.in. dokonać interpretacji badań dodatkowych, posiadać wiedzę o chorobach towarzyszących o działaniu leków i o interakcjach  w czasie równoczesnego stosowania różnych leków. „W okresie trwania choroby, nawet w chorobach przewlekłych, często istnieje konieczność weryfikacji  ordynowanego leku,  ewentualnie zmiany jego dawki, postaci. Wiedzę tę lekarz uzyskuje w czasie długich i trudnych studiów oraz  nauki  w czasie specjalizacji i ustawicznego kształcenia podyplomowego” – uważa NRL.

Tymczasem istniejący w naszym kraju system kształcenia pielęgniarek i położnych, jak czytamy w podjętym stanowisku, nie zapewnia tej grupie zawodowej „odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, a wprowadzenie zmiany standardów  kształcenia wymaga czasu”.

Konsultanci w ochronie zdrowia

Odnosząc się do projektu ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia NRL stwierdza, że „projekt całkowicie pomija istotną sprawę zapewnienia konsultantom właściwego zaplecza do wykonywania coraz liczniejszych zadań, w tym zmianę finansowania działalności konsultanta”. Poziom finansowania działalności konsultantów krajowych i wojewódzkich określono w stanowisku jako „bardzo niski”. Nie pokrywa on kosztów związanych w wykonywaniem zadań przez te osoby.

Spotkanie z dziennikarzami

Po południu odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Macieja Hamankiewicza, Romualda Krajewskiego i Zyty Kaźmierczak-Zagórskiej. Dziennikarzom zaprezentowano stanowisko NRL wobec projektów ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia w ramach tzw. pakietu kolejkowego. NRL jednoznacznie stwierdziła, że działania mające na celu skrócenie oczekiwania na badania i leczenie, obiecane pacjentom przez Ministra Zdrowia podczas konferencji prasowej 21 marca 2014 roku, będą w większości nieefektywne.

mt