22 kwietnia 2024

RPP rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął – zapowiedziane w ubiegłą środę na spotkaniu z organizacjami pacjenckimi – prace nad nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec

Prace skoncentrują się na trzech obszarach, tj. analizie obecnego katalogu praw pacjenta pod kątem ich aktualizacji, wzmocnieniu uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta oraz zdefiniowaniu na nowo roli organizacji pacjenckich w systemie ochrony zdrowia.

Bartłomiej Chmielowiec planuje na początku lutego przyszłego roku, przekazać organizacjom pozarządowym szczegóły proponowanych rozwiązań z propozycją włączenia się do dyskusji. Chodzi o:

 • utworzenie przy Rzeczniku Praw Pacjenta Rady Opiniodawczo-Doradczej składającej się m.in. z przedstawicieli organizacji pacjenckich czy też uznanych autorytetów w obszarze ochrony i organizacji zdrowia;
 • integrację działań Rzecznika z działaniami organizacji pozarządowych i organami władzy publicznej;
 • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta;
 • wspieranie i rozwijanie wzajemnych inicjatyw;
 • bieżącą wymianę informacji mają służyć poprawie przestrzegania praw pacjenta na terytorium kraju.

– Zapewnienie maksymalnej niezależności Rzecznika Praw Pacjenta, będącego obiektywnym wsparciem i skutecznym narzędziem Prezesa Rady Ministrów, jest niezbędne dla realizacji szeroko pojętego interesu Pacjentów oraz zachowania równowagi między uczestnikami systemu ochrony zdrowia – powiedział  Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa weszła w życie 5 czerwca 2009 r. ustanawiając Rzecznika Praw Pacjenta i katalog praw pacjenta, który obecnie obejmuje:

 • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
 • prawo pacjenta do informacji,
 • prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
 • prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,
 • prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.