19 maja 2024

Sądy, po zasięgnięciu opinii lekarzy, czasem zmieniają decyzje

Sądy, po zasięgnięciu specjalistycznej opinii lekarzy psychiatrów, podejmują czasami decyzję o zmianie środka zabezpieczającego ze szpitala psychiatrycznego na inny.

Foto: pixabay.com

Pan J. M. – sąd w Lublińcu wskazał, że zgodnie z opinią psychiatrów stan zdrowia mężczyzny kwalifikuje go do objęcia opieką instytucjonalną i pozwala przewidywać, że umieszczenie w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych zapewni mu odpowiednie warunki. Wszczęto procedurę mająca na celu skierowanie pacjenta do DPS.

Pan J. R. – sąd w Tomaszowie Lubelskim odstąpił od dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec pacjenta w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na polepszenie stanu zdrowia, jednocześnie orzeczono o zastosowaniu terapii w warunkach ambulatoryjnych na wolności, mężczyznę oddano pod nadzór kuratora, wszczęto procedurę mająca na celu skierowanie pacjenta do DPS.

Pani K. P. – sąd w Rybniku uchylił wobec kobiety środek zabezpieczający. W pozostałych sprawach pozostających we właściwości tego sądu rozważana jest możliwość skierowania osób przebywających na detencjach do instytucji bardziej adekwatnych do wymogów ich zdrowia (DPS), problemem jest kilkuletni okres oczekiwania.

Pan Z. W. – sąd w Bydgoszczy wskazał, że w ocenie biegłych nadal zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego. Pacjent nadal wymaga pobytu w oddziale psychiatrycznym, ale został przeniesiony z oddziału o wzmożonym stopniu zabezpieczenia na stopień podstawowy. Pacjent będzie mógł być zwolniony z oddziału pod warunkiem zapewnienia mu pobytu i stałej opieki w DPS. Szpital oczekuje na decyzję sądu w tej sprawie.

Pan J. S. – sąd w Łukowie orzekł, że ze względu na stan zdrowia nie ma konieczności dalszego pobytu w szpitalu. Wobec pacjenta uchylono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym i orzeczono środek w postaci terapii w warunkach ambulatoryjnych, pod kontrolą nad tym leczeniem.

Pani Sz. M. – sąd w Kłodzku orzekł, że zwolnienie z detencji byłoby możliwe tylko pod warunkiem otrzymania miejsca w DPS. Po interwencji Rzecznika, kobieta, która oczekiwała na takie miejsce od wielu miesięcy, od czerwca 2019 przebywa w jednej z takich placówek.

Pan Z. K. – złożono wniosek o umieszczenie w DPS-ie. Zwolnienie z detencji uwarunkowane jest otrzymaniem leczenia w tej instytucji.

Źródło: RPP