20 kwietnia 2024

Samorząd lekarski o zmianach w ustawie o prawach pacjenta i RPP

Samorząd lekarski popiera zmianę modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zdarzeń medycznych, ale ma uwagi do planowanej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Foto: Sejm RP

„Powszechnie wiadomo, że obecnie funkcjonujący model pozasądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, oparty na działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, nie zdaje egzaminu” – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) w stanowisku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

W stanowisku Prezydium NRL zgłosiło uwagi do poselskiego projektu ustawy, który trafił do Sejmu 18 maja 2023 r. Zastrzeżenia budzi m.in. upoważnienie Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) do opracowywania rekomendacji. Samorząd lekarski uważa, że rekomendacje dotyczące postepowania medycznego powinny być opracowywane przez towarzystwa naukowe lub inne gremia naukowe, a nie przez organ państwowy, którym jest w istocie RPP.

Zgodnie z projektowanymi przepisami nowy system kompensacji szkód ma obejmować tylko zdarzenia medyczne będące następstwem udzielania lub zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. jeśli do tego dojdzie to – w ocenie samorządu lekarskiego – będzie to „kompensacja niepełna”.

„Po pierwsze, dotyczy tylko pacjentów, którzy leczyli się w szpitalu. Po drugie, system ten nie obejmuje pacjentów, korzystających ze świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych” – ocenia Prezydium NRL, dodając, że nie ma podstaw do pozbawienia tych grup pacjentów dostępu do pozasądowego trybu dochodzenia roszczeń.

Samorząd lekarski zwraca również uwagę na to, że planowane przepisy niedostatecznie uwzględniają interesy podmiotów leczniczych. Projektowany art. 67w ustawy o prawach pacjenta przewiduje, że stroną postępowania w sprawie ustalania świadczenia kompensacyjnego jest wnioskodawca, czyli pacjent lub osoby, które w przypadku śmierci pacjenta nabywają do niego prawo.

„Pomija się w tym postępowaniu rolę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, który także powinien korzystać z praw strony postępowania ponieważ ustalenia zdarzenia medycznego niewątpliwie dotyczy praw i interesów tego podmiotu leczniczego” – czytamy w podjętym stanowisku przez Prezydium NRL.

Całe stanowisko jest dostępne na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL): https://nil.org.pl/aktualnosci/8074-uwagi-pnrl-do-poselskich-projektow-ustaw.