24 lipca 2024

Samorząd lekarski za utrzymaniem stażu podyplomowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej chce utrzymania stażu podyplomowego jako obowiązkowego elementu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów i krytykuje zapowiedzi zmierzające do jego likwidacji.

Inauguracja roku akademickiego 2020/21 w WUM. Foto: Dział Fotomedyczny WUM

W podjętym w piątek przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowisku stanowczo sprzeciwiono się zgłoszonej przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i popartej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego propozycji zniesienia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu i gwarantem realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiedniej jakości.

Jest formą kształcenia, która w najlepszy sposób prowadzi do nabycia przez absolwentów uczelni medycznych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, a także stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych, uzyskanych w trakcie studiów.

Kilka lat temu uchwalono już nowelizację przepisów, która miała doprowadzić do likwidacji stażu podyplomowego, wówczas – jak przypomina Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – zdecydowany głos samorządu lekarskiego, opinia studentów kierunków lekarskich oraz wypowiedzi rektorów uczelni medycznych opowiadające się za przywróceniem stażu podyplomowego doprowadziły do odstąpienia od tego pomysłu.

„Podkreślenia wymaga, że krytycznie o likwidacji stażu podyplomowego wypowiadali się wówczas prominentni politycy formacji politycznej, która obecnie sprawuje władzę, wskazując, że prowadzi to do felczeryzacji zawodu lekarza czy przekonując, że staż to integralna część szkolenia lekarzy, a włączenie programu stażu do programu studiów jest niemożliwe do wykonania” – wskazuje samorząd lekarski w podjętym stanowisku.

W ocenie Prezydium NRL podnoszone wówczas argumenty za utrzymaniem stażu podyplomowego zachowały pełną aktualność. „Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie stażu podyplomowego minister zdrowia powinien dokonać wszechstronnej analizy skutków zarówno pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych, na prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych oraz na uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza lub lekarza dentysty do właściwych i bezpiecznych od strony prawnej warunków zdobywania wiedzy praktycznej” – napisano w stanowisku.