23 czerwca 2024

Sejm zmieni ustawę o prawach pacjenta i RPP

Stanowisko Nr 19/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przesłanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 18 marca 2015 r., znak: GMS-WP-173-41/15, popiera zmianę ustawy polegającą na zobowiązaniu ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów dokumentów wskazanych w projekcie ustawy.

Przy okazji projektowanej zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że nie zrealizowano postulatów samorządu lekarskiego dotyczących przede wszystkim zmiany rozdziału 13a ustawy.

Naczelna Rada Lekarska kilkakrotnie w swoich stanowiskach (np. Nr 12/13/VI) wskazywała, że postępowanie przed komisjami wojewódzkimi do spraw orzekania o zdarzeniu medycznym nie urzeczywistnia idei pozasądowego systemu dochodzenia roszczeń pieniężnych z tytułu szkód powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Postępowanie to zostało uregulowane w sposób dalece odbiegający od rozwiązań tzw. systemu skandynawskiego, który zapewnia możliwość szybkiego dochodzenia roszczeń bez orzekania o winie, czy też identyfikowania lub stygmatyzowania osób odpowiedzialnych za ewentualne uchybienia, jakie wystąpiły w toku leczenia.