17 kwietnia 2024

Senacka Komisja Zdrowia chce, tak jak NRL, odrzucenia ustawy

Senacka Komisja Zdrowia chce odrzucenia ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i wniesie. Naczelna Rada lekarska od początku sprzeciwia się wejściu w życie nowych przepisów.

Foto: Marta Marchlewska-Wilczak/Kancelaria Senatu

Wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zgłosiła przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera.

– Ta ustawa to zamach na nasze zdrowie – powiedziała senator Beata Małecka-Libera w poniedziałek 5 grudnia w trakcie posiedzenia komisji. Jej zdaniem nowelizacja pogorszy dostęp polskich pacjentów do świadczeń medycznych, ponieważ m.in. przesuwa niektóre zadania do Narodowego Funduszu Zdrowia bez jednoczesnego zagwarantowania dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Stanowisko samorządu lekarskiego

Samorząd lekarski od początku zwraca uwagę, że za przenoszeniem części zadań do NFZ nie idą środki finansowe, co będzie niekorzystne z punktu widzenia pacjentów, gdyż pula pieniędzy na leczenie zmniejszy się. To z kolei ograniczy dostęp pacjentom do świadczeń. Ustawa zakłada m.in. objęcie przez NFZ finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych i leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób w wieku 75+, a także leków dla kobiet w ciąży.

– Nie mieliśmy okazji opiniować ustawy – powiedział dr Mateusz Kowalczyk, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w trakcie poniedziałkowego posiedzenia komisji. Podkreślił, że NRL wydała stanowisko, w którym przeniesienie części wydatków do NFZ uznała za „bardzo oburzające i niekorzystne”. – Jedyny do zaakceptowania w ustawie punkt, zresztą przez nas postulowany, to zwolnienie z ustnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osób, które w części pisemnej uzyskały 75 proc. pozytywnych odpowiedzi. To przyśpieszy wejście lekarzy do systemu – dodał.

Ocena Ministerstwa Zdrowia

Celem nowelizacji, jak wyjaśnia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, jest optymalizacja wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia w ramach łącznej kwoty nakładów w tym obszarze. NFZ będzie finansować leki i wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej realizowanej przez ministra zdrowia.

Ustawa przenosi finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego z budżetu wojewodów do NFZ, co spowoduje, że w jednym podmiocie będą skupione wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów będzie przekazywane marszałkom województwa przez właściwego wojewodę, a nie – jak obecnie – przez ministra zdrowia. NFZ będzie również finansować zakup szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych.

Senat zajmie się ustawą w przyszłym tygodniu.

Źródło: Senat, inf. własna