18 maja 2024

Senackie komisje o zmianach art. 37a Kodeksu karnego

Samorząd lekarski z zadowoleniem przyjął projekt przygotowany przez senatorów projekt ustawy przywracający art. 37a Kodeksu karnego w formie z 2015 r.

14. posiedzenie Senatu. Foto: M. Marchlewska / Kancelaria Senatu

„Poprzednia wersja przepisu nie utrudniałaby środowisku sędziowskiemu orzekania kar wolnościowych w stosunku do przedstawicieli personelu medycznego, którym w wyniku oskarżeń dowiedziono by popełnienia przestępstwa” – poinformowała Naczelna Izba Lekarska.

W środę 12 sierpnia w połączonym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji udział wzięli m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki i przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Beata Małecka-Libera powiedziała, że proponowana zmiana dotyczy każdego, kto nieumyślnie popełni w swojej pracy błąd. Stwierdziła, że zapis art. 37a Kodeksu karnego jest niezwykle restrykcyjny dla pracowników medycznych, którzy na co dzień, nie tylko w czasie pandemii, podejmują trudne decyzje, ratując życie i zdrowie.

– Czy chcemy iść w kierunku totalnej restrykcji i pozbawiania wolności wszystkich obywateli, którzy w sposób nieumyślny dokonali przestępstwa, czy też chcemy utrzymać dotychczasowe zapisy, dające sędziom prawo wyboru między pozbawieniem wolności a ograniczeniem wolności lub karaniem grzywną? ‒ pytała przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia.

Projekt nowelizacji nadaje nowe brzmienie przepisowi art. 37a, przywracając swobodę decyzyjną sądom orzekającym w sprawach karnych w kwestii możliwości orzeczenia kar grzywny albo ograniczenia wolności zamiast jednorodnej sankcji w postaci kary pozbawienia wolności za nieumyślnie popełnione przestępstwo. Został przyjęty stosunkiem głosów 16:7 i skierowany na posiedzenie plenarne Senatu.

Źródło: NIL, Senat