2 marca 2024

Senackie poprawki w ustawie o świadczeniach

Senat wprowadził 7 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

Foto: Michał Karaszewski, Kancelaria Senatu

Postanowili ponadto, że dodatek za każdą godzinę pracy, w wysokości 15 proc. stawki godzinowej, otrzymają także wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Dodatek w wysokości 30% stawki za godzinę pracy otrzymają również osoby pracujące w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego.

Przyjęte poprawki rozszerzają zakres świadczeń rehabilitacyjnych, znosząc ograniczenie do realizowanych jedynie w warunkach stacjonarnych, a także umożliwiają sfinansowania części wypłaconych zaliczek ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z uwzględnieniem również świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych.

Nowelizacja umożliwia korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej. Przewiduje też, że cudzoziemcy mogą być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, status objętych ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymają ci, którzy dotychczas nie mogli go uzyskać.

Zgodnie z nowelizacją szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe będą mogli także ratownicy medyczni, a kwalifikować do tych szczepień – felczerzy, pielęgniarki i farmaceuci. Ustawa gwarantuje również 30-procentowy dodatek dla członków wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego. Dla lecznictwa uzdrowiskowego przewiduje 70% umorzenia lub zapłaty za koszty stałe, które poniosło z powodu pandemii.

Źródło: Senat RP