19 czerwca 2024

Senat o studiach na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

W czasie 32. posiedzenia Senat wprowadził 29 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

Foto: Michał Karaszewski, Kancelaria Senatu

Senatorowie zdecydowali, że o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, spełniające warunki ustawowe oraz uczelnie, które są stroną umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Postanowili ponadto, że do 31 grudnia 2022 r. o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, które spełniają warunki do używania nazwy zawierającej wyrazy „akademia nauk stosowanych” oraz prowadzą od co najmniej 10 lat studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne.

Przyjęto też poprawkę, która nakłada na Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacji, dotyczących zawartych umów kredytu na studia medyczne. Kolejna zakłada, że sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych zawierało informacje o kwocie i liczbie kredytów udzielonych w poprzednim roku oraz kwocie kredytów umorzonych w poprzednim roku, a nie informacje o kwocie i liczbie kredytów planowanych do udzielenia w danym roku oraz kwocie kredytów planowanych do umorzenia w danym roku.

Nowela przewiduje, że pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu albo prowadzi studia co najmniej na 1 kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma kategorię naukową w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu.

Nowela określa także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia. Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem przepracowania 10 lat w systemie państwowej ochrony zdrowia. Kredyty na studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawrze stosowne umowy.

Źródło: Senat RP