20 maja 2024

Koniec finansowania pojedynczych procedur

Odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki – przewiduje projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, do którego dotarła PAP. Utworzona ma być sieć szpitali, w ramach której placówkom gwarantowano by umowę z NFZ.

Foto: pixabay.com / CC0

Autorzy projektu zwracają uwagę, że obecnie placówki medyczne (spełniające określone warunki) mają niemal nieograniczoną możliwość ubiegania się o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej m.in. w zakresie leczenia szpitalnego. Jak wskazano w projekcie, konsekwencją tego jest „swoiste rozmycie wyraźnie niegdyś wyodrębnionych poziomów opieki szpitalnej i specjalistycznej”.

„Stan taki utrudnia świadome i racjonalne kształtowanie właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w tym zakresie. Ponadto istniejące unormowania w zakresie zawierania umów powodują również po stronie szpitali permanentny stan niepewności co do przyszłych warunków finansowania ich działalności, co utrudnia racjonalne inwestycje oraz długofalową politykę kadrową, a także przyczynia się do marnotrawstwa zasobów” – oceniono w uzasadnieniu projektu.

Więcej o Porozumieniu Zawodów Medycznych (w tym m.in. postulaty i kilkaset zdjęć z manifestacji, która odbyła się 24 września w Warszawie) tutaj.

Autorzy projektu wskazują, że punktem wyjścia do zmian jest założenie, że opieka specjalistyczna, w szczególności leczenie szpitalne, wymaga szczególnego traktowania m.in. z uwagi na wysokie koszty inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz konieczność zapewnienia stabilnej bazy szpitalnej w kraju i poszczególnych regionach. Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną: „system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej” (PSZ). Ma on być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.

PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. „Zawieranie umów na realizację tych świadczeń w trybie konkursu ofert lub rokowań, powinno pozostać jedynie jako rozwiązanie o charakterze subsydiarnym” – wskazano w projekcie. Nie zmienią się natomiast zasady kontraktowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji.

Więcej o Porozumieniu Zawodów Medycznych (w tym m.in. postulaty i kilkaset zdjęć z manifestacji, która odbyła się 24 września w Warszawie) tutaj.

W PSZ będą mogły znaleźć się placówki, które udzielają świadczeń w trybie hospitalizacji oraz w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale kliniczne oraz szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także posiadać przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ.

W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia – dawne szpitale wojewódzkie, a do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne. Ostatni poziom – szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

Źródło: www.kurier.pap.pl


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.